Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:917 (2010-2011)
Innlevert: 17.02.2011
Sendt: 18.02.2011
Besvart: 24.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Hva vil helseministeren foreta seg i forhold til avklaringer av retningslinjer eller lovverk for å være sikker på at alkohollovens intensjoner gjennom bl.a. Alkohollovens § 9-3 forvaltes på en måte som gir alle næringsaktører sikkerhet for lik behandling, jfr. den konkrete begrunnelsen gitt i spørsmålet?

Begrunnelse

Grans Bryggeri i Sandefjord har fått pålegg fra Helsedirektoratet om å trekke sitt VM-øl fra markedet fordi påskriften på boksene etter direktoratets oppfatning er ulovlig i henhold til Alkohollovens § 9-3. Påskriften på boksene er ikke annerledes enn det som generelt benyttes på annen emballasje av andre aktører for så vel øl som vin i det norske markedet. Pålegget mot Grans Bryggeri fremtrer derfor som en klar forskjellsbehandling som heller ikke er godtgjort av direktoratet i sitt pålegg om å trekke produktet fra markedet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Reklame for alkoholholdig drikk er ulovlig i henhold til alkoholloven § 9-2. Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, jf. alkoholforskriften § 14-2. Med begrepet markedsføringsøyemed forstås et siktemål om å fremme salg. Nøktern produktinformasjon på et alkoholprodukts emballasje anses ikke som reklame. Alkoholpositive ord og vendinger som anses å ha et salgsfremmende formål, er derimot ikke tillatt.

Det er Helsedirektoratet som fører tilsyn med reklameforbudet for alkoholholdig drikk. Dette innebærer at det er Helsedirektoratet som vurderer om et forhold er i strid med regelverket, og som ev. fatter vedtak i saken. Eventuelle klager på direktoratets vedtak går til Markedsrådet, og ikke til Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet er ikke involvert i enkeltsaker og har på vanlig måte ikke vært inne i den konkrete saken om Grans VM-øl.

På bakgrunn av henvendelsen fra representanten Flåtten har jeg gjort meg kjent med direktoratets vedtak. Det går fram av dette at utformingen av boksene til VM-ølet er i strid med reklameforbudet fordi det på baksiden av boksene er trykket en tekst som direktoratet finner har et sterkt alkoholpositivt og forsøksvis salgsfremmende budskap.

Jeg vil påpeke at det ut fra et likebehandlingsprinsipp er viktig at Helsedirektoratet tar tak i saker hvor de får henvendelser om at det kan foreligge brudd på reklameforbudet, som det er gjort i denne saken.

For øvrig vil jeg vise til at Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har satt ned en gruppe som skal vurdere gjeldende veiledningsmateriell knyttet til reklameforbudet. Forhåpentligvis vil dette arbeidet føre til klargjøring for alle aktører.