Skriftlig spørsmål fra Pål Morten Borgli (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:918 (2010-2011)
Innlevert: 17.02.2011
Sendt: 18.02.2011
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 25.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Pål Morten Borgli (FrP)

Spørsmål

Pål Morten Borgli (FrP): Vil kulturministeren bidra til at siste byggetrinn på Jærmuseet avdeling vitenfabrikken i Sandnes kan sluttføres som forutsatt?

Begrunnelse

Kulturministeren er sikkert godt kjent med vitenfabrikken i Sandnes som stod ferdig med byggetrinn 1 i 2008. Vitenfabrikken i Sandnes er blitt en av de mest besøkte kulturinstitusjonene i regionen og har spesielt fokus på barn og unge. Vitenfabrikken er spennende og nyskapende der besøkende deltar aktivt i selve utstillingene. Prosjektet har blitt meget godt mottatt av det lokale, regionale og nasjonale næringslivet fordi det vekker interessen for teknologi og realfag. I Sandnes og Jæren er det lange industritradisjoner innen møbel, tegl, tekstil og sykkelproduksjon, og Jærmuseet og vitenfabrikken tar et spesielt ansvar for formidling av dette. Hele prosjektet var planlagt å ferdigstilles i en engang, men det ble delt opp slik at trinn 1 ble ferdigstilt til kulturbyåret 2008. Sandnes har nettopp avsluttet feiringen av byens 150 års jubileum og det ville være en stor glede om byggetrinn 2 nå fikk sin plass i den forbindelse. Jeg håper at Kulturdepartementet ser viktigheten av å få på plass siste delen av vitenfabrikken som vil ha sterkt fokus på Jærens industrielle historie. Det er stor vilje regionalt og lokalt for å få dette på plass raskt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Vitenfabrikken i Sandnes ble realisert med 45 mill. kroner i tilskudd fra ordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Dette er det største tilskuddet som er gitt fra denne ordningen. Tilskuddsordningen er avviklet, og departementet gir tilskudd bare til prosjekter som hadde fått tilsagn om tilskudd før 1. januar 2010. Jærmuseet søkte 25. februar 2010 om ytterligere 19,5 mill. kroner i tilskudd fra Kulturdepartementet til finansieringen av byggetrinn 2 ved Vitenfabrikken. Byggetrinn 2 var av museet anslått til 39 mill. kroner. Søknaden ble vurdert i arbeidet med statsbudsjettet 2011. I den forbindelse ble søknaden oversendt til det statlige organet for museumssaker, ABM-utvikling. Organet, som nå er en del av Norsk kulturråd, ga blant annet følgende museumsfaglig vurdering av søknaden:

”Erfaringene fra 2008 viser at gjennomføringen av første byggetrinn har vært vellykket og resultert i gode og funksjonelle utstillinger som har blitt godt besøkt. Jærmuseet har gjennom prosjektet vist god evne til å gjennomføre store utbyggingsprosjekter i samarbeid med Sandnes kommune. I tillegg har museet vist evne til nytenkning rundt utvikling av vitensenterkonseptet i utstillingen. Samtidig har museet klart å koble vitensenteraktiviteter svært godt sammen med den lokale industrien og dens historie. Dette mener ABM-utvikling er svært positivt.

Søknaden som foreligger gir imidlertid mangelfulle beskrivelser av hvordan man tenker seg prosjektet gjennomført. Det har i tillegg flere mangler i forhold til budsjett, driftsbudsjett og museumsfaglige planer for de videre utstillinger. Dette gir et for spinkelt grunnlag for en omfattende vurdering fra ABM-utviklings side. I tillegg ønsker vi å understreke at byggetrinn 1 knapt er avsluttet. ABM-utvikling vil anbefale at Jærmuseet ferdigstiller de gjenstående arbeidene på Vitenfabrikken og samler opp flere erfaringer med driften av denne før man kommer tilbake til en fornyet søknad der de påpekte manglene er innarbeidet.”

Søknaden fra Jærmuseet om tilskudd til byggetrinn 2 av Vitenfabrikken, Sandnes ble ikke prioritert i statsbudsjettet for 2011.

I arbeidet med statsbudsjettet for 2012 vil jeg vurdere alle søknader om bidrag til realisering av nasjonale kulturbygg. I budsjettproposisjonen for 2011 la jeg fram en investeringsplan for nasjonale kulturbygg. Den viser at det årlige tilskuddsbehovet til de vedtatte prosjektene er fra 197 til 2011 mill. kroner i perioden 2012 til 2014. Bevilgningen i 2011 er på 164 mill. kroner. Dette sier noe om muligheten for å gi tilskudd til nye nasjonale kulturbygg. I investeringsplanen har jeg også opplyst om hvilke prinsipper departementet vil ta utgangspunkt i ved vurdering av nye prosjekter.

Jeg vil i budsjettproposisjonen for 2012 komme med forslag om tilskudd til nasjonale kulturbygg.