Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:925 (2010-2011)
Innlevert: 17.02.2011
Sendt: 18.02.2011
Besvart: 25.02.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Vil statsråden sikre fagskuletilbodet i Møre og Romsdal, gjennom å finansiere den reelle kostnaden ved dette tilbodet over statsbudsjettet?

Begrunnelse

I Møre og Romsdal har det gjentekne gongar vore debatt om fagskuletilbodet i fylket. Dette kjem av at Møre og Romsdal Fylkeskommune på ingen måte får dekt sin kostnad knytt til fagskulane. Ei utgreiing frå Fylkeskommunen frå 2010 viser at Møre og Romsdal får om lag 77000 kroner pr. studieplass, medan den reelle kostnaden ligg mellom 120- 140000 kroner.
Fagskuletilbodet i Møre og Romsdal er særs viktig, særskilt med tanke på rekruttering til det kompetanseintensive næringslivet i regionen.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Fagskolene er en viktig del av det norske utdanningssystemet. De bidrar til et differensiert utdanningstilbud, tilpasset ulike yrkesgrupper og ulike behov i arbeidsmarkedet. Fagskoleloven har som formål å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning, hvor NOKUT er godkjenningsorgan. Loven tar utgangspunkt i at tilbudet av fagskoleutdanning primært skal være styrt av arbeidslivets etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Det kan likevel gis offentlig tilskudd til særskilt prioriterte utdanninger. Dette følger imidlertid ikke automatisk av godkjenning som fagskole. I hovedsak er det tekniske og helse- og sosialutdanninger som fram til i dag har mottatt offentlig tilskudd.

Når det gjelder tekniske fagskoler, herunder maritime og offshorerettede fagskoler som er viktige i Møre og Romsdal, så har de fram til 31. desember 2009, fått offentlig tilskudd gjennom en statlig rammestyrt ordning. Tilskuddet har blitt beregnet på grunnlag av studenttall innrapportert til Kunnskapsdepartementet. Det betyr at tilskuddet per student har variert fra år til år, avhengig av totalt antall studenter. Det er fylkeskommunene som har forestått den endelige fordelingen av tilskuddet til de forskjellige utdanningene, men de støtteberettigede tekniske fagskolene i Møre og Romsdal har samlet sett fått det samme tilskuddet per student som fagskolene ellers i landet. Til tross for variasjonen i studenttilstrømningen har bevilgningsrammen også vært relativt stabil i de senere år, og den enkelte fagskole har hatt og har fortsatt, et selvstendig ansvar for å planlegge og dimensjonere tilbudet etter tilgjengelige ressurser.

Stortinget vedtok i forbindelse med forvaltningsreformen å overføre finansieringsansvaret for fagskolene til fylkeskommunene fra og med 2010. I tråd med dette ble midler til fagskoler som tidligere fikk tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett fra og med statsbudsjettet for 2010 overført til rammetilskuddet til fylkeskommunene over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Midler til fagskoleutdanning over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett ble som en overgangsordning ikke overført til fylkeskommunenes rammetilskudd, men beholdt som en særskilt tilskuddsordning forvaltet av Helsedirektoratet.

Gjennom statsbudsjettet for 2011 vedtok Stortinget å føre tilbake til Kunnskapsdepartementet bevilgningen til fagskolene som tidligere lå under kap. 6 A i privatskoleloven for å sikre stabile rammer og videre drift av disse. Bakgrunnen var at dette er skoler med et nasjonalt nedslagsfelt, som er økonomisk sårbare og som slik sett skiller seg fra de tekniske og helse- og sosialfaglige fagskoletilbudene.

For de øvrige fagskolene er det fylkeskommunene som har ansvar for at det er godkjente fagskoletilbud i fylkene som tar hensyn til både lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov. Prinsippene for fordeling av midler til fylkeskommunene knyttet til fagskoler er ikke endret med overføringen til fylkeskommunenes rammer. Bevilgningene for ett år er basert på elevtallet to år tidligere, og det har fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet ikke medført reduserte rammer for fagskolene.

Fylkeskommunene driver i dag de tekniske fagskoleutdanningene. De har imidlertid ikke noe lovpålagt ansvar for drift av disse utdanningene. Det nye ansvaret for å sørge for et fagskoletilbud, innebærer at fylkeskommunene får utvidet mulighet til å gjøre lokale vurderinger av hvilke typer fagskoler det særskilt skal legges til rette for gjennom offentlige tilskudd. Møre og Romsdal fylkeskommune vil med andre ord i større grad ha anledning til å disponere og målrette fagskolebevilgningene i fylket ut i fra lokalt kompetansebehov og andre relevante forhold.

Det er Stortinget som ved behandlingen av statsbudsjettet bevilger midler til fagskolene gjennom midler til fylkeskommunene. Midlene til fagskoler som i 2010 ble overført til fylkeskommunenes rammetilskudd, har for 2011 blitt fordelt mellom fylkeskommunene på bakgrunn av den enkelte fylkeskommunenes innrapporterte studenttall. Slik får alle fylkeskommuner sin relativt sett riktige andel av bevilgningen.

Gitt dagens rammer knyttet til fagskoleutdanning, er prioritering av og mellom fagskoler et spørsmål om budsjettprioritering i de enkelte fylkeskommunene.

Den offentlige finansieringsordningen for fagskoler har nylig blitt endret, og jeg har tillit til at fylkeskommunene forvalter sitt nye finansieringsansvar på fagskolefeltet på en god måte. Jeg kan ikke se at det på det nåværende tidspunkt er behov for å gjøre ytterligere endringer i måten fagskolene finansieres på.