Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:935 (2010-2011)
Innlevert: 21.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 24.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Kva politiske grep vil statsråden foreta seg for å setje helseforetaka i betre stand til å redusere ventetidene i helsevesenet generelt og innan barne og ungdomspsykiatrien spesielt?

Begrunnelse

I Helse Sunnmøre er ventetida innan barne og ungdomspsykiatrien framleis svært høg. Gjennomsnittlig ventetid er 13 veker. Like lang er ventetida for dei som ventar på behandling innan rusfeltet.
Dette er ein trend som er i strid med signal Stortinget har sendt, og må derfor rettast opp i.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De siste årene har det vært en sterk økning i aktiviteten ved sykehusene.

Jeg er allikevel ikke fornøyd med at mange pasienter tross dette har lang ventetid til behandling. Jeg har derfor i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011 stilt krav om at ventetidene til utredning og behandling skal reduseres.

De regionale helseforetakene er bedt om å iverksette tiltak for å redusere ventetidene. Aktuelle tiltak kan være økt utredningskapasitet på poliklinikk eller bruk av private aktører der dette bidrar til å redusere ventetidene på en kostnadseffektiv måte. Budsjettet for 2011 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen tilsvarende en økning på 970 mill kroner fra 2010.

Ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser trådte i kraft 1. september 2008. Ventetidsgarantien skal sikre at ingen med rett til nødvendig helsehjelp skal vente mer enn 65 virkedager på behandling eller utredning, og alle skal ha rett til en vurdering innen 10 virkedager. Tall for 2. tertial 2010 fra Norsk pasientregister viser at det er en økende andel barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser som får vurdert henvisningen innen 10 virkedager, sammenlignet med periodene før innføringen av ventetidsgarantien. Det er også slik at andelen barn og unge under 23 år hvor behandlingsgarantien innfris innen 65 virkedager, er høyere for 2. tertial 2010 sammenlignet med tertialene før innføringen av ventetidsgarantien. Jeg er tilfreds med at ventetidene innen psykisk helsevern for barn og unge reduseres, og at de som er vurdert til rett til nødvendig helsehjelp får innfridd sine rettigheter. Jeg forventer at de regionale helseforetakene følger opp dette arbeidet for å sikre et best mulig behandlingstilbud til denne pasientgruppen.

Vi følger opp de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere ventetidene og intensiverer oppfølgingen av dette. De regionale helseforetakene skal derfor fra 2011 rapportere ventetider månedlig fra mars måned til Helse- og omsorgsdepartementet.