Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:932 (2010-2011)
Innlevert: 18.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 24.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden bidra til å sikre at pasienters og ansattes liv ikke lenger skal settes i fare ved Sykehuset i Vestfold gjennom bruk av A- og B-blokkene over tid og sikre finansiering av syvende byggetrinn, eller vil statsråden fortsatt ta ansvar for de alvorlige konsekvenser en brann i disse midlertidige byggene vil ha for pasienter og ansatte?

Begrunnelse

Syvende byggetrinn ved Sykehuset i Vestfold ser ikke ut til å få sin løsning før tidligst i 2020, kanskje langt senere dersom det ikke foretas grep som sikrer utbyggingen. De to midlertidige byggene som kalles A- og B-blokkene var opprinnelig bygget for en levetid på 5 år. Materialvalget bærer klart preg av det. Som gulv er det bl.a. benyttet gipsplanker som vil ha en bæreevne ved fukt på ca 80 kg. I praksis betyr det at brannvesen ikke kan gå inn i bygningen ved brann dersom vann er brukt som slukningsmiddel. Dette setter livet til pasienter og ansatte i alvorlig og umiddelbar fare dersom det skulle bli brann i bygningen.
Redningsarbeidet vil i praksis være umulig og pasienter med begrenset mulighet for å bevege seg på egen hånd vil ikke ha mulighet til å bli reddet.
Ved en eventuell vannlekkasje vil skadene på bygningen bli svært store og i praksis kunne sette hele etasjer ut av spill.
I denne svært vanskelige situasjonen for Sykehuset i vestfold, som etter min oppfatning driver i A- og B-blokkene med livet til pasienter og ansatte som innsats, prioriterer Helse Sør-Øst med helseministerens aksept en politikk som utsetter gjennomføringen av dette livsviktige arbeidet på ubestemt tid.
Dersom en brann skulle oppstå med de katastrofale konsekvenser det vil ha i et slikt bygg, så vil det i ettertid være enkelt å plassere ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos statsråden. Imidlertid vil det være til liten hjelp for de som har mistet livet og deres pårørende.
Statsråden er klar over den prekære situasjonen men har så langt valgt å skyve ansvaret fra seg og over til et helseforetak som åpenbart ikke har interesse av å gjøre de viktigste tingene først. I en slik situasjon er statsrådsansvaret særlig fremtredende.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF er gitt et helhetlig ansvar for å planlegge, gjøre nødvendige vurderinger og prioritere sykehusprosjekter i sin helseregion innenfor regionens samlede ressursramme. Helse Sør-Øst RHF opplyser at en vurdering av et 7. byggetrinn ved Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, som en erstatning for A- og B-blokkene, inngår i et arbeid med utviklingsplan og investeringsplan for Telemark og Vestfold som skal være fullført medio 2011.

Når det gjelder tilstanden ved A og B-blokkene ved Sykehuset i Vestfold HF, opplyser Helse Sør-Øst RHF at Sykehuset i Vestfold HF er i ferd med å oppgradere disse fløyene i tråd med anbefalingene i rapporten ”Flerfaglig vurdering av fløy A og B” fra Multiconsult, i forhold til bruk fram til 2014.

Jeg legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF sørger for at driften ved Sykehuset i Vestfold HF finner sted i en bygningsmasse som er i forsvarlig stand, også i perioden fram til utviklingsplanen er ferdigstilt.