Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:933 (2010-2011)
Innlevert: 18.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 24.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): På hvilken måte har statsråden vært involvert i beslutningen foretatt av styret i Helse Sør-Øst om overprøving og endring av departementets instruksjon om varig kompensasjon for ekstrakostnadene Sykehuset i Vestfold ble pålagt gjennom bygging av 6. byggetrinn, og hva mener statsråden om at Helse Sør-Øst på denne måten gjør om en beslutning som i utgangspunktet er tatt av departementet, og hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne beslutningen?

Begrunnelse

Sykehuset i Vestfold har fått særskilt kompensasjon som følge av ekstrakostnader til finansiering av sjette byggetrinn. Saken var meget spesiell og kompensasjonsordningen var ment å være av varig karakter pålagt fra departementets side.
Nå har helse Sør-Øst vedtatt å overprøve departementets pålegg gjennom å fjerne kompensasjonen over 2-3 år. Dette fører til et nedtrekk på 50 millioner årlig for sykehuset i Vestfold, i strid med det departementet tidligere har lagt til grunn.
Dette er en sak som opprører folk i Vestfold og blir sett på som en administrativ overprøving av et vedtak som er kommet til gjennom vedvarende tverrpolitisk press. Det er klart at et nedtrekk på 50 millioner i forhold til forventningene vil ha konsekvenser for pasienttilbudet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil innledningsvis påpeke at departementet ikke har instruert tidligere Helse Sør RHF om å gi Sykehuset i Vestfold en varig kompensasjon for ekstrakostnadene som sykehuset fikk gjennom bygging av 6. byggetrinn. Det departementet har uttalt i denne saken er sitat fra brev 6. februar 2003 til Helse Sør RHF; ”Departementet vil i sitt videre arbeid med opplegg/forslag om økonomiske rammebetingelser og overgangshåndtering, ta hensyn til dette forholdet slik at 6. byggetrinn kan gjennomføres uten at dette på vesentlig måte skal gi negative utslag for de helsetjenester som Helse Sør RHF skal yte regionens befolkning.”

Videre har departementet i sitt brev til de regionale helseforetakene av 22. juni 2005, Bestillerdokument 2005, Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av RNB, uttalt;

”Som det framgår av Innst. S. nr. 240 (2004-2005) er stortingsflertallet opptatt av 6. byggetrinn for Sykehuset i Vestfold – Tønsberg ferdigstilles og at dette gis prioritet innenfor Helse Sør RHF sin utvidede ramme. Helse- og omsorgsdepartementet ber Helse Sør RHF sikre en slik realisering.”

Disse kravene er fulgt opp på to måter. Helse Sør og senere Helse Sør-Øst RHF har siden 2006 gitt Sykehuset i Vestfold en særlig kompensasjon for å dekke avskrivnings- og rentekostnader i forbindelse med 6. byggetrinn.

Helse- og omsorgsdepartementet på sin side har fra og med 2008 gitt de regionale helseforetakene en varig økning i basisbevilgningen på 1,67 milliarder kroner, slik at helseforetakene innenfor sine rammer har tilstrekkelig inntekter til å dekke kostnadene ved gjenanskaffelse og vedlikehold av bygninger og utstyr. Dette innebar en styrking av disse inntektene med om lag 50 pst. i forhold til nivået i 2003.

Helse Sør-Øst RHF innfører nå en ny inntektsmodell med innfasing i løpet av tre år fra 2010. Den nye inntektsmodellen innebærer isolert sett at Sykehuset i Vestfold får økte inntekter. Samtidig tas det særskilte tilskuddet til Sykehuset i Vestfold ut av rammen.

Med bakgrunn i de betydelige endringer i rammebetingelsene som har skjedd etter 2003, framstår Helse Sør-Øst RHF sitt opplegg som rimelig og innenfor det som er gitt av tidligere føringer fra mitt departement.