Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:936 (2010-2011)
Innlevert: 21.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 24.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Den norske legeforening og de regionale helseforetakene har avtale om at avtalespesialistene skal ha elektronisk pasientadministrativt system for rapportering til Norsk Pasientregister. Helse-Vest har fratatt en psykiater driftstilskuddet fordi han ikke oppfyller dette kravet. For ham innebærer dette avvikling av spesialistpraksisen. Psykiateren har praktisert siden 1973 og har ikke hatt mulighet til å etablere elektronisk løsning.
Vil statsråden vurdere å bidra til en mindre streng praktisering av regelverket?

Begrunnelse

Den nevnte psykiateren har praktisert siden 1973. Han er født i 1946. Han har ikke hatt anledning til å etablere elektroniske løsninger og kan ikke investere i slikt utstyr mot slutten av sin yrkesaktive karriere fordi den økonomiske uttellingen ikke står i forhold til hans muligheter til å nedbetale investeringen i løpet av gjenstående praktiseringstidsrom. Det virker urimelig å pålegge en opparbeidet praksis med en svært erfaren spesialist utgifter som ikke vil gjøre det regningssvarende å fortsette innsatsen i psykiatriens tjeneste. Med bakgrunn i det faktum at det er et stort behov for psykiatrisk ekspertise virker det lite samfunnsmessig lønnsomt at slik praksis legges ned. Det vil være til fordel for de pasientene dette gjelder og for Helse-Vest at psykiateren får fortsette sin virksomhet de år som gjenstår til pensjonsalder.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene er i henhold til spesialisthelsetjenesteloven pålagt å sørge for at det tilbys spesialisthelsetjenester innen helseregionen. Privatpraktiserende spesialister med driftavtale (avtalespesialist) står for en betydelig del av den totale polikliniske aktiviteten på vegne av de regionale helseforetakene. For at de regionale helseforetakene skal kunne oppfylle sitt sørge–for-ansvar har de behov for informasjon om aktiviteten hos avtalespesialistene.

Norsk pasientregister er et av Norges sentrale helseregistre og inneholder informasjon om alle personer som står på venteliste for å få behandling eller som har fått behandling innen sykehus, poliklinikk eller hos avtalespesialister. Opplysninger fra Norsk pasientregister danner bl.a. grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. Pasientregisteret bidrar til medisinsk og helsefaglig forskning og er avgjørende for å sikre pasienters rett til helsetjenester, for å forbedre kvaliteten i helsetjenesten og for å finne årsaker til sykdom. Dataene som leveres til NPR må derfor være komplette og av god kvalitet.

De regionale helseforetakene og Den norske legeforening har inngått en rammeavtale for legespesialister. Avtalen regulerer rammebetingelsene for tildeling og drift av avtalepraksis for legespesialister. Det framkommer av avtalen at de regionale helseforetakene kan kreve at legen installerer og bruker elektroniske systemer for pasientdata/pasientadministrasjon som gjør det mulig for de regionale helseforetakene å vurdere, kontrollere og planlegge mv. den samlede spesialisthelsetjenesten. Det er i avtalen gitt en unntaksbestemmelse som gir adgang til å gi fritak for legens plikter knyttet til bruk/installering av elektroniske systemer, dersom kravene innebærer uforholdsmessige investeringer sett hen til avtalehjemmelens karakter og framtid.

Helse Vest RHF sendte i november 2007 likelydende brev til avtalespesialistene der de varslet om at fra 1. januar 2008 skulle alle privatpraktiserende spesialister med driftsavtale rapportere aktivitetsdata til Norsk pasientregister. På bakgrunn av unntaksbestemmelsen i rammeavtalen ble det gitt fritak for avtalespesialister som avviklet sin praksis innen tre år med virkning fra 1. januar 2007, dvs. innen 1. januar 2010.

Når det gjelder den konkrete saken du viser til i ditt brev, kan jeg ikke gå nærmere inn på den her. Psykiateren har klaget oppsigelsen inn for Helse- og omsorgsdepartementet, og saken er nå under behandling.