Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:938 (2010-2011)
Innlevert: 21.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 28.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er statsråden opptatt av at Nav skal bidra på en positiv måte i møtet med psykisk syke som vil helt eller delvis tilbake til arbeid, og mener statsråden det er grunnlag for å undersøke nærmere om behovet for en holdningsendring i Nav til psykisk syke i kommunikasjon og dialog mellom Nav og psykisk syke, og hvilke tiltak vil statsråden i tilfellet gjennomføre?

Begrunnelse

Andelen uføre under 40 år som er ufør på grunn av psykisk sykdom nærmer seg 60 %. Utviklingen er svært alvorlig og Nav spiller en avgjørende rolle for å bidra til at personer som har en psykisk lidelse, eller har hatt en psykisk sykdom, kan komme tilbake til arbeidslivet om de ønsker det.
I mitt arbeid som stortingsrepresentant har jeg fått overlevert ganske mange sterke historier om psykisk syke og deres møte med Nav. Antallet er blitt så stort at jeg er redd det kan dreie seg om et systematisk problem i måten Nav møter brukere med psykiske sykdommer på. Mange forteller at de føler at de er gitt opp. Ethvert tiltak med sikte på kompetanseøkning, tilrettelegging og oppfølging blir avvist. Personer med angst som møter et Nav som er avvisende og negative, vil naturlig nok reagere kraftigere på slik opptreden enn andre.
Blant historiene jeg har hørt direkte fra de berørte, har noen rett og slett fått sammenbrudd og/eller blitt suicidale etter møter med Nav. Slike opphevelser deles omsider med andre, som også får frykt for å møte Nav, og som ofte selv har negative assosiasjoner til møtene med Nav.
Etter min oppfatning er dette en alvorlig situasjon fordi det ikke dreier seg om et fåtall tilfeller.
Arbeidet med å bidra til å gi psykisk syke muligheten til å komme helt eller delvis tilbake i arbeid er et utrolig viktig arbeid. Nav skal være samfunnets arbeidshest for å bidra til at dette skjer.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg er svært opptatt av at Arbeids- og velferdsetaten skal møte alle sine brukere på en positiv måte. Ikke minst gjelder dette i møte med mennesker som i større eller mindre grad sliter med sin psykiske helse.

Innledningsvis vil jeg også understreke at jeg deler representantens bekymring når det gjelder utviklingen av antallet unge uføre. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at om lag halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med det vi finner i andre vestlige land. Dette medfører betydelige utfordringer for arbeidslivet, men også for Arbeids- og velferdsetaten som skal bistå personer med psykiske lidelser eller problem som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Regjeringen vil at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at tjenester og tiltak skal legge til rette for dette. Som en del av dette arbeidet har Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) blitt etablert. Satsingen skal bidra til å sikre en helhetlig offentlig innsats på feltet arbeid og psykisk helse og Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet samarbeider om gjennomføringen. Strategien skal videreføre og styrke den arbeidsrettede innsatsen knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp. nr. 63 (1997-98) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2006) og skal støtte opp under arbeids- og velferdsforvaltningens arbeid overfor personer med psykiske lidelser og innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv. I henhold til denne strategien er det iverksatt tiltak innenfor innsatsområdene:

1. Samarbeid og samordning

2. Brukermedvirkning og selvhjelp

3. Tiltak og tjenester

4. Kompetanse, nettverk, informasjon og holdninger

5. Kunnskap, forskning og utvikling

Erfaringer fra tidligere prosjekter har vist at det er et behov for et kontinuerlig veilednings- og oppfølgingstilbud til personer med psykiske problemer og lidelser. Det er derfor opprettet egne veilednings- og oppfølgingsloser for denne gruppen som et av tiltakene i strategiplanen. En av de sentrale arbeidsoppgavene for losen er oppfølging og veiledning av den enkelte bruker med psykiske vansker. Her er det et nært samarbeid med behandlingsapparatet. Losene bistår videre arbeidsgivere og andre som samhandler med personer med psykiske lidelser eller vansker. Veilednings- og oppfølgingslosene bidrar også med å spre kunnskap om arbeid og psykisk helse til øvrige NAV-ansatte.

Det er ansatt en Fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse i hvert fylke som har ansvar for å koordinere og videreutvikle tjenestetilbudet til denne gruppen lokalt.

Det er etablert flere fagutviklingsprogram ledet av Arbeids- og velferdsdirektoratet med vekt på metodeutvikling, tiltaksutvikling, kompetanseheving og nettverksbygging. Alle fylker deltar i minst ett av disse programmene, noen i flere.

Videre er det i seks fylker etablert et Senter for jobbmestring og det er knyttet et større forskningsprosjekt opp mot denne satsingen i tett samarbeid mellom NAV, helseapparatet og tiltaksarrangører. Det er også etablert et forsøk med arbeidsgiverloser i sju fylker som skal bistå arbeidsgivere med å beholde og rekruttere arbeidstakere med psykiske helseproblemer.

I 2007 ble det gjennomført kompetanseheving av NAV-ansatte med fokus på arbeid og psykisk helse i alle fylker. Det er siden satset videre på lokale kompetansehevende kurs innen arbeid og psykisk helse og generell veiledningskompetanse. Det er etablert et eget område på nav.no der det finnes informasjon om satsingen rettet mot brukere og samarbeidspartnere: www.nav.no/psykiskhelse.

Det er også etablert en egen kommunikasjonsstrategi i samarbeid med Helsedirektoratet med fokus på arbeid og psykisk helse. Helsedirektoratet har etablert nettstedet www.psykisk.no med informasjon rettet mot brukere.

I 2010 ble det satset stort på kommunikasjon rettet mot arbeidsgivere gjennom ”Sees i morgen” kurspakken i regi av Arbeidslivssenterne.

Målet er en arbeids- og velferdsforvaltning som preges av service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud. Brukere som sliter med sin psykiske helse skal med god bistand fra NAV gis gode muligheter for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet.