Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:939 (2010-2011)
Innlevert: 21.02.2011
Sendt: 22.02.2011
Besvart: 01.03.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Samme dag som "Godafoss" gikk på grunn ved Hvaler og olje driver mot Vestfold-kysten, besluttet Kystverket at det ikke skal settes av penger til sårt tiltrengte investeringer på losstasjonen på Hvasser i år. Det øker igjen spekulasjonene lokalt om at stasjonen på Hvasser er nedleggingstruet.
Kan statsråden bekrefte at den manglende satsingen på losstasjonen på Hvasser ikke er noe uttrykk for at man ønsker å legge ned losstasjonen der?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg skal ikke uttale meg nærmere om ”Godafoss” grunnstøtingen i denne sammenheng, annet enn å vise til at Kystverket på vanlig måte skal foreta en intern evaluering av hendelsen i etterkant av den pågående oljevernaksjonen. Det vil også foretas en vurdering av bakgrunnen for hendelsen og eventuelle tiltak som kan bidra til ytterligere å redusere sannsynligheten for tilsvarende ulykker. Resultatet av politiets etterforskning vil utgjøre et viktig grunnlag for en slik vurdering.

Når det gjelder spørsmål om investeringer og vedlikehold av de enkelte losstasjonene, må Kystverket på vanlig måte prioritere dette innenfor etatens bevilgninger til lostjenesten. Lostjenesten er selvfinansierende. Dette innebærer at både drift, investeringer og vedlikehold i sin helhet betales av brukerne gjennom losavgifter. Omfanget av vedlikeholdsarbeidet må derfor også vurderes opp mot hensynet til de kostnadene brukerne pålegges i form av losavgifter.

Som redegjort i Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet hadde lostjenesten pr. 31. desember 2009 et akkumulert underskudd på 29,1 mill. kroner, som skal dekkes inn over de tre kommende budsjettår. I denne perioden vil det være mer krevende å finne dekning for ønskede prioriteringer knyttet til eksempelvis vedlikehold.

Jeg gjør også oppmerksom på at det pågår et arbeid i Kystverket med gjennomgang av det geografiske virkeområde for lostjenesten. Denne gjennomgangen vil ta for seg alle områder langs kysten, og er en del av oppfølgingen av loseffektiviseringsprosjektet som er nærmere omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2011.