Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:943 (2010-2011)
Innlevert: 22.02.2011
Sendt: 23.02.2011
Besvart: 07.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det arbeides med planer om ny kraftlinje mellom Mongstad i Lindås kommune og Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland. I samme korridor arbeides det med veisamband mellom Øygarden og Nordhordland (Tverrsambandet). Formålet er å knytte Nordhordland, Askøy og Øygarden nærmere sammen som et integrert arbeidsmarked. Ny kraftlinje og nytt veisamband kan kombineres. En slik løsning kan gi både økonomiske og miljømessige fordeler.
Vil statsråden sørge for at denne muligheten blir utredet og vurdert nærmere?

Begrunnelse

Det er sterke reaksjoner i Nordhordlandsregionen på at NVE har valgt luftspenn også for den planlagte kraftledningen mellom Mongstad og Kollsnes. Luftspenn innebærer høye stålmaster på holmer og skjær; de høyeste mastene vil etter planene blir på 60 m. Ekstrakostnader ved hhv jord- og sjøkabel kan reduseres betydelig dersom en slik løsning kombineres med bygging av nytt veisamband som omfatter både ny vei og ny(e) undersjøisk(e) tunneler. Ny høyspentlinje begrunnes med behovet for økt forsyningssikkerhet i Bergensområdet. Regjeringens egen utredning om forsyningssikkerheten knyttet til ny utredning om master i Hardanger viser at det ikke er betydelig fare for dårlig sikkerhet de første 10-årene. Der burde derfor være fullt mulig å gjennomføre nødvendige utredninger og vurderinger av en samordning av to infrastruktur-prosjekter som kan ha åpenbar gjensidig nytte av hverandre om de bygges samtidig og der slik samnytte også vil kunne gi åpenbare store samfunnsøkonomiske løsninger i tillegg.
Prosjektet Tverrsambandet er beskrevet på følgende link: http://www.tverrsambandet.no/
Prosjektet beskrives slik:

"Tverrsambandet er et planlagt veiprosjekt i Nordhordland, nord for Bergen, som etter planen skal stå ferdig i 2012.
Veien vil gå fra industristedene Kollsnes i Øygarden kommune til Mongstad i Lindås og Austrheim kommuner i Hordaland. Prosjektet vil medføre at Bergen får en del mindre trafikk. De berørte kommunene er Øygarden, Askøy, Meland, Radøy, Austrheim og Lindås. Tverrsambandet omfatter en undersjøisk tunnel mellom Øygarden og Mjølkeviksvarden industriområde ved Herdla på Askøy. Videre fortsetter veien i en undersjøisk tunnel mot Meland. Deretter kommer det en kort bro til Radøy, og videre mot en liten bro til mot Mongstad. Til sammen er hele prosjektet 45 km langt, mot dagens vei via Bergen på 110 km. Veien vil blant annet føre til at kommunene i Nordhordland føres tettere sammen."

Trafikk innenfor regionen Øygarden, Askøy og Nordhordland er i dag tvunget til å kjøre via Bergen. Denne trafikken bidrar til de trafikale utfordringene i Bergen kommune. Nesten 20 % av trafikken på Nordhordlandsbruen skal gjennom Bergen mot øykommunene i vest. Det er nesten 3000 biler daglig. Tverrsambandet vil gi Bergensregionen en ytre ringvei mot vest som fjerner gjennomgangstrafikk i Bergen, styrker arbeidsmarked i regionen Øygarden, Askøy og Nordhordland (Meland, Radøy og Lindås) og som gjennom bygging i felles prosjekt med ny kraftledning også kan spare kystlandskapet for miljømessig belastning fra 60 m høye kraftmaster. Jeg håper derfor statsråden vil sørge for at det blir tatt et tverretatlig initiativ for utrede og vurdere en slik felles løsning.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: NVEs innstilling til BKK Netts søknad om ny 300 kV kraftledning mellom Kollsnes og Mongstad ble oversendt Olje- og energidepartementet i februar. Forbindelsen er blant annet viktig for å sikre forsyningssikkerheten for bergensregionen. Jeg er kjent med det sterke lokale engasjementet i saken. Gjennom en grundig og åpen konsesjonsbehandling skal jeg nå vurdere de omsøkte alternativer og innspill fra lokalbefolkning og kommuner. Departementet vil legge vekt på å finne frem til en kraftframføring som sikrer landskapsverdier og naturmangfold på en god måte.

Samferdselsdepartementet har via Statens vegvesen fått opplysninger fra Hordaland fylkeskommune om Tverrsambandet, som er et fylkesvegsamband. Det er etablert et selskap, Sambandet Vest AS, som består av kommunene Bergen, Fjell, Sund. Øygarden, Askøy, Meland, Lindås, Radøy og Austrheim. Hordaland fylkeskommune møter som observatør i styret sammen med en observatør fra Statens vegvesen. Styret har i møte 30. november 2010 vedtatt at det skal utarbeides et forprosjekt for det aktuelle tverrsambandet med tekniske vurderinger av alternativ, trafikale, og økonomiske (finansielle) vurderinger, samt en mulig tidsplan for de ulike fasene i utvikling av prosjektet. Prosjektet er så langt ikke tatt inn i fylkeskommunale planer, og det er ikke gjort fylkespolitiske vedtak om prosjektet. Etter hva jeg har fått opplyst, synes prosjektet derfor å ligge nokså langt fram i tid.

Kraftforbindelsen er del av den ytre ringen fra Kollsnes til Modalen, som står sentralt for å sikre forsyningssikkerheten til bergensregionen sammen med kraftframføringen fra Sima til Samnanger. Det er derfor viktig å holde framdrift i denne kraftledningssaken innenfor de rammer som framgår av lovverket på området. Om det innenfor disse rammene skulle være muligheter for samordning, må det nå være opp til Sambandet Vest AS å vurdere.