Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:945 (2010-2011)
Innlevert: 23.02.2011
Sendt: 24.02.2011
Besvart: 07.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden ta ansvar for tryggheten til innbyggerne i Ofoten å gi Helse Nord ekstra bevilgninger over revidert, slik at oppstart av nytt sykehus i Narvik kan starte?

Begrunnelse

Helse Nord ønsker å realisere byggeprosjekt om nye sykehus i Narvik og Kirkenes. På styremøte 23.02 vedtok de å bare starte med bygging av Kirkenes. Hvis dagens oljepris holder seg ut året vil Staten Norge få 50 milliarder ekstra inntekter som ikke er budsjettert. Oppstartspenger til bygging av nytt sykehus Narvik er med andre ord ikke noe problem hvis statsråden mener at de som bor i distriktene er like mye verd som i de store byene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er Stortinget som bevilger midler til de regionale helseforetakene. Innenfor disse rammene er de regionale helseforetakene gitt et helhetlig ansvar for å planlegge, prioritere og igangsette sykehusprosjekter i sin helseregion. Dette helhetlige ansvaret er underbygget gjennom finansieringssystemet hvor det er lagt inn midler til å vedlikeholde og gjenanskaffe bygg og utstyr som en del av basisrammen til de regionale helseforetakene. Helse Nord har gjennom sin rullerende investeringsplan utarbeidet en god strategi for å utvikle og sikre et godt bygningsmessig tilbud til den nordnorske befolkningen gjennom vedlikehold, ombygging og nybygging.

Helse Nord ønsker å realisere nybyggbyggeprosjekter både i Narvik og Kirkenes så snart som mulig. Jeg er kjent med at styret for Helse Nord RHF har vedtatt å prioritere oppstart av nybygg ved Helse Finnmark, Kirkenes tidsmessig foran UNN Narvik.

Helse Nord har vedtatt en ambisiøs investeringsplan. Dette viser at det gjennom god økonomistyring er mulig å gjennomføre store investeringsløft. Helse Nord har i 2011 planlagt å bruke nærmere 1,4 milliarder på investeringer. Aldri har det vært investert så mye i sykehus i Nord-Norge. Men alt kan ikke gjennomføres samtidig. Jeg har full tillit til de prioriteringene som styret for Helse Nord RHF nå har gjort.