Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:949 (2010-2011)
Innlevert: 23.02.2011
Sendt: 24.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det vises til Union Hotel i Øye sine byggeplaner for tilbygg til hotellet før å doble hotellets kapasitet med overnattingsplasser. Nå rett før vedtak skulle fattes og byggingen kunne påbegynnes, har Riksantikvaren kommet med innsigelser og stilt seg kritisk til planene, og dermed utsatt byggingen på ubestemt tid.
Vil statsråden nå gripe inn og få avklart situasjonen i den aktuelle sak slik at utbyggingsplanene kan iverksettes?

Begrunnelse

I artikler i Aftenposten og i Sunnmørsposten, begge datert 23.februar 2011, er saken vedrørende Union Hotel Øye omtalt.
Planene om utvidelse av Union Hotel i Øye - som er bygget i sveitserstil - ble lansert i 2009. Intensjonen med utvidingen er å doble hotellets kapasitet med overnattingsplasser. Hotelleier har brukt to år og gått flere runder med offentlige myndigheter for å få planene godkjent.
Hotelleier, Ørsta kommune og Fylkeskonservator er nå enige om planene og har gitt positivt klarsignal til prosjektet. Rett før vedtak skulle treffes i kommunen, velger altså Riksantikvaren å sette foten ned og dermed utsette prosjektet på ubestemt tid.
Hotelleieren er sjokkert over at Riksantikvaren kommer på banen kun ett par dager før saken skulle behandles av kommunen.
Hotelleierne har hittil brukt 4,5 mill kroner på prosjektering. Tilbygget vil ha en investeringsramme på ca 100 mill kroner.
Planen var å få igangsatt byggingen høsten 2011. Hotellet har sesongåpent fra mai til september og planen var å utføre byggingen utenom turistsesongen. Nå signaliserer hotelleier at de allerede har tapt ett år for å få realisert utvidelsen av hotellets overnattingskapasitet.
I ytterste konsekvens, på bakgrunn av Riksantikvarens innsigelser, kan planene om utbygging bli skrinlagt.
For hotelleier, lokalsamfunnet og ikke minst turistnæringa har planene om utvidelse ved hotellet stor positiv betydning. Planene er i tråd med reiselivsstrategier for reiselivsselskapet 62 grader Nord, for regionen og i tråd med reiselivssatsinger signalisert av regjeringen Stoltenberg.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Innledningsvis vil jeg gi utrykk for at jeg synes det er verdifullt og flott at enkeltpersoner og virksomhetter bruker kulturminner og kulturhistoriske verdier som grunnlag for næringsvirksomhet og verdiskaping. Jeg er også inneforstått med at dette kan føre til behov for endringer og oppgradering. Jeg vet at jeg har Riksantikvaren med meg i dette. En grunnleggende forutsetning må likevel være at dette skjer på en måte som ikke foringer eller forbruker kulturminneverdiene på en uakseptabel måte.

Saken gjelder Riksantikvarens innsigelse til ny reguleringsplan for Hotel Union på Øye i Ørsta kommune i Møre- og Romsdal. Riksantikvaren har reist innsigelse til den fremlagte planen. Saken har fulgt saksbehandlingsreglene i Plan- og bygningsloven og Kulturminneloven. Jeg har imidlertid forståelse for eiers ønske om en snarlig avklaring ettersom dette er en næringseiendom og inntektsgrunnlaget er viktig.

Ut i fra de signalene jeg har fått fra Riksantikvaren er de i dialog med kommunen og eier for å finne løsinger som både ivaretar de nasjonale kulturminnehensynene og eiers planer.

På tross av at innsigelsen er i strid med eiers ønsker er jeg trygg på at det er verd å hegne om den forutsigbarheten som er etablert i det kommunale planbehandlingssystemet. Kommunen, eier og Riksantikvar bør derfor få anledning til å behandle saken ferdig.