Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:951 (2010-2011)
Innlevert: 23.02.2011
Sendt: 24.02.2011
Besvart: 01.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg får henvendelser om at innsatte i fengsel har fri tilgang til internett hvor de kan blogge, være på sosiale medier osv. Det opplyses om at en innsatt bruker slike medier til å forfølge sine ofre innenfra murene.
Kan statsråden redegjøre for hvilke regler som gjelder for innsattes tilgang til IKT og bruk av internett?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er opptatt av at alle som får en dom og som skal gjennomføre straff i regi av kriminalomsorgen, skal få hjelp til selv å endre sitt livsmønster og settes i stand til å leve et liv uten kriminalitet. Et element for å oppnå denne målsettingen er utdanning. Det er i dag skole i alle fengsler og innsatte skal få et like godt undervisningstilbud som andre. Dette innebærer at de også må lære å bruke IKT og internett. Imidlertid skal kriminalomsorgen føre kontroll med innsattes kommunikasjon med omverden. Graden av kontroll varierer i forhold til risikoen kommunikasjonen innebærer. Risikoen kan bl.a. dreie seg om ny kriminalitet eller uønsket kontakt med offer eller offerets pårørende. Postsendinger, telefonsamtaler og annen elektronisk kontroll kan eller skal kontrolleres. Kontrolltiltakene må stå i logisk sammenheng med hverandre og med innsattes muligheter for permisjon og andre former for utgang.

All kommunikasjon til og fra innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal kontrolleres.

Kriminalomsorgens hovedregel er at all kommunikasjon i fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal kontrolleres. Kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner taler for dette.

For kommunikasjonskontroll i fengsel med lavere sikkerhetsnivå er hovedregelen at kommunikasjonen ikke undergis kontroll. Kontroll skal gjennomføres dersom det fremstår som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.

Misbruk av kommunikasjonsmulighetene i enheter med lavere sikkerhetsnivå kan innebære overføring til høyere sikkerhetsnivå. Ved mistanke om kriminelle handlinger anmeldes forholdet til politiet.

Nye kommunikasjonsformer med bruk av utstyr som kan kobles opp mot internett, medfører utfordringer i forbindelse med nødvendig kommunikasjonskontroll. Rettighetselever skal, i henhold til dagens regelverk, bli gitt nødvendig kompetanse også i forhold til bruk av data og internett.

For å etterleve både skoleverkets behov for bruk av IKT i undervisningen og kriminalomsorgens kommunikasjonskontroll, har Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning (KSF) og Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid etablert Internett For Innsatte (IFI). Dette er en teknisk løsning som skal forhindre kommunikasjon via websider og e-post. Innsatte får ikke tilgang til internettsider som åpner for kommunikasjon. IFI er i bruk i de aller fleste fengsler.

Bruk av internett og mobiltelefoner benyttes i større grad i fengsel med lavere sikkerhetsnivåer, og spesielt i overgangsboliger. Dette på grunn av skolegang utenfor fengsel eller jobb ute i det sivile. En straffegjennomføring hvor domfelte gjennomfører straff i fengsel med lavere sikkerhetsnivå eller i overgangsbolig, er på forhånd klarert ut fra sikkerhetsmessige forhold.