Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:954 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 24.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Forsand kommune planlegger et bioenergianlegg som skal levere varme til kommunale bygg. Konsejonskraften til kommunen beregnes ut fra forventet normalbruk iht. folketall. Ny produksjon i varme vil innenfor eksisterende regelverk da medføre at kommunen taper konsesjonskraft til fordel for Rogaland fylke. Kommunen har dermed ikke incentiver til ny energiproduksjon utover vannkraft.
Vil statsråden ta initiativ til å se på regelverket og tilrettelegge for at også kraftkommuner vil tjene på energiomlegging?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen ønsker å stimulere kommunene til økt bruk av vannbåren varme. Etter at det ble reist spørsmål ved om hvorvidt overgang til fjernvarme reduserer mengden konsesjonskraft en kommune har rett på avklarte Olje- og energidepartementet saken i fjor. Departementet legger til grunn at utbygging av fjernvarme ikke skal redusere kommunenes konsesjonskrafttilgang. Jeg viser til vedlagte nyhetssak av 10. mars i fjor om dette.

Vedlegg til svar:

Fjernvarme og kommunenes konsesjonskraftinntekter

Den siste tiden har det vært reist spørsmål om hvorvidt overgang til fjernvarme reduserer mengden konsesjonskraft en kommune har rett på. Departementet har nå avklart saken og legger til grunn at utbygging av fjernvarme ikke skal redusere kommunenes konsesjonskrafttilgang. Kommuner med rett til konsesjonskraft kan dermed bygge ut fjernvarme uten å risikere å tape konsesjonskraftinntekter.

-Vi ønsker å stimulere kommunene til å legge om til økt bruk av vannbåren varme. Vi har derfor avklart spørsmålet om konsesjonskraft slik at kommunene får sikkerhet for at de fortsatt kan nyte godt av inntektene fra konsesjonskraft samtidig som de legger til rette for energiomlegging, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.Nærmere om saken:

Kraftutbyggingskommuner har rett til konsesjonskraft fra kraftutbygginger i kommunen. Prisen er lav i forhold til dagens markedspris, og ordningen er ment å være en varig økonomisk fordel for kommunene. Kraftutbygger må avstå inntil 10 prosent konsesjonskraft. Utbyggingskommunens konsesjonskraftmengde er begrenset oppad til kommunens ”alminnelige” elektrisitetsforbruk. Fylkeskommunen kan ta ut det eventuelle resterende konsesjonskraftkvantum.

Siden utbygging av fjernvarmeanlegg i kommunen vil redusere elektrisitetsforbruket i kommunen, har enkelte kommuner reist spørsmålet om størrelsen på kommunens rett til konsesjonskraft dermed reduseres.