Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:955 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 24.02.2011
Besvart: 07.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Veistrekningen langs E39 mellom Skurve i Gjesdal kommune og fylkesgrensen til Vest Agder er den enste strekningen mellom Oslo og Stavanger som ennå ikke har fått belysning. Belysning langs denne strekningen er fra faglig hold presentert som det tiltaket i Rogaland hvor vi vil få mest trafikksikkerhet tilbake for hver investeringskrone. Denne veistrekningen er sterkt trafikkert og går gjennom tildels ulendt landskap.
Hva tid vil statsråden sørge for belysning på E39 mellom Skurve og grensen til Vest Agder?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: E39 på strekningen fra Vest-Agder grense til industriområdet Skurve, like sør for Ålgård, er om 72 km lang, hvorav om lag 69 km mangler belysning. Statens vegvesen anslår kostnadene ved å belyse hele strekningen til om lag 70 mill. kr. I handlingsprogrammet for perioden 2010-2013 er det lagt til grunn om lag 17 mill. kr til etablering av veglys på strekningen i inneværende fireårsperiode. Så langt er det bevilget 5 mill. kr.

Arbeidene med å sette opp veglys på en om lag 8 km lang strekning fra Vest Agder grense til Råse, like nord for Moi, er startet opp. Arbeidene forventes fullført i juni 2011. Prioritering av midler til belysning av E39 videre nordover vil bli vurdert i arbeidet med statsbudsjettet for 2012. Jeg har merket meg at etablering av veglys langs E39 i Rogaland vurderes som et kostnadseffektivt trafikksikkerhetstiltak.