Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:956 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 04.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Den 17. mars 2010 besvarte statsråden skriftlig spørsmål nr. 834 fra undertegnede om likebehandling av enker og enkemenn jfr. Innstilling nr. 55 L (2009-2010)og EFTA-domstolens konklusjon. På spørsmålet om når de berørte kunne vente etterbetaling av pensjon var svaret av pensjonskassene KLP og SP hadde som målsetting at sakene skulle være ferdigbehandlet før 1. oktober 2010. De berørte har ennå ikke mottatt hverken informasjon om når etterbetaling kan ventes eller betalingen.
Når vil dette skje?

Begrunnelse

De berørte etterlatte i denne saken har allerede ventet i mange år på å få sine rettigheter oppfylt. Det er nå mer enn 4 måneder siden sakene skulle være ferdigbehandlet og de berørte venter fremdeles. Ifølge de opplysninger jeg har mottatt har de personene dette gjelder, som venter på sine rettmessige ytelser, ikke mottatt noen informasjon i sakens anledning. Mange av dem denne saken gjelder er gamle mennesker som ikke har tid til å vente enda lenger. Jeg synes derfor det er på tide at de i hvert fall får informasjon om sakens videre utvikling.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Saken gjelder oppfølging av EFTA-domstolens dom av 30. oktober 2007. Dommen fastslo at Norge gjennom reglene i lov om Statens pensjonskasse brøt EØS-avtalen om likebehandling av kvinner og menn. På bakgrunn av dommen ble reglene i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser endret. Som nevnt i svarbrevet av 17. mars 2010 ble lovendringen vedtatt av Stortinget 15. desember 2009, sanksjonert 15. januar 2010 og trådte i kraft 1. februar 2010.

Endringsloven medførte at enkelte fikk krav på etterbetaling av etterlattepensjon. Lovendringen bestemte at pensjonen ikke skulle reduseres for arbeidsinntekt og annen pensjonsinntekt for den del av pensjonsberegningen som gjaldt fra 1. januar 1994.

Den aktuelle gruppen som kan ha krav på etterbetaling har i perioden fra 1994 fått beregnet etterlattepensjon, men mange har fått pensjonen redusert på grunn av arbeidsinntekt og/eller egen pensjon. Disse vil nå få etterbetalt pensjon fordi den del av tjenestetiden som er opptjent fra 1994 medfører at etterlattepensjonen ikke reduseres i forhold til arbeidsinntekt og annen pensjonsinntekt.

Statens pensjonskasse og KLP arbeider med den konkrete oppfølgingen av saken. I forhold til Statens pensjonskasse har departementet stilt krav om at etterbetaling til pensjonistene skal være ferdigbehandlet i løpet av 2011, jf. tildelingsbrevet for 2011. Det er satt av betydelige saksbehandlingsressurser til å ferdigstille etterbetalingene. Saksbehandlingen er komplisert og må foregå manuelt. Dette er årsaken til at saksbehandlingen har tatt lengre tid enn ventet.

Jeg viser for øvrig til svarbrev av 4. februar 2011 til spørsmål nr 782 fra stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen.