Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:958 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 04.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I en kronikk i Aftenposten 16.02.11 gir miljøvernministeren et inntrykk av at omfanget av klimarelaterte naturkatastrofer og tilhørende dødsfall øker. I en kronikk i samme avis 24.02.11 hevder derimot forskerne Holtsmark at det var flere drepte som følge av tørke, flom og ekstremvind i samtlige tiår i forrige århundre enn i første tiår i dette århundre. De henviser også til at flere av katastrofene statsråden henviste til ikke skyldes menneskeskapte klimaendringer.
Kan statsråden dokumentere påstandene i sin kronikk?

Begrunnelse

Naturkatastrofer og klimaendringer er utfordringer både for nasjoner og enkeltpersoner. Vi bør både søke å forberede oss på mulige klimaendringer så vel som være i god beredskap i tilfelle naturkatastrofer oppstår. Det er viktig at man i den forbindelse har en faktabasert tilnærming til problemstillingen, slik at man prioriterer samfunnets ressurser på best mulig måte.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Forholdet mellom klimaendringer og klimarelaterte naturkatastrofer er et stort og komplisert spørsmål, men jeg mener at det er tilstrekkelig grunnlag for å kunne anta en sammenheng. FNs klimapanel (Inter-governmental Panel on Climate Change) sammenstiller og kvalitetssikrer den globale forskningen på klimarelaterte spørsmål. I fjerde hovedrapporten (lagt fram i 2007) viste forskningen at sannsynligheten for økt nedbørsmengde (”heavy precipitation”) over de fleste områder var stor

(mellom 90-99 %), og at det er sannsynlig (mellom 66-90 %) at området påvirket av tørke vil øke. Derfor mente panelet at risikoen for både flom og tørke vil øke betraktelig. De mente også at det var sannsynlig at intensiteten av tropiske sykloner vil øke.

Den siste forskningen foretatt siden Klimapanelets fjerde hovedrapport viser at det er en sterkere sammenheng mellom klimaendringer og værtyper som nedbør, og dermed både fare for flom og tørke, enn for eksempel for orkaner. I tillegg indikerer forskningen at klimaendringer kan påvirke intensiteten til ekstremvær, mens det er større usikkerhet knyttet til hyppighet. I tillegg er det klart at det er mye vi fortsatt ikke vet med hensyn til naturlige klimavariasjoner, gradvise klimaendringer og ekstremvær.

Jeg er derfor enig i at vi trenger mer kunnskap om sammenhengen mellom ekstremvær og klimaendringer. Dette er grunnen til at Norge har vært med på å støtte en spesialrapport fra FNs klimapanel om dette temaet. Rapporten vil bli behandlet av panelet i november, og vil omhandle håndtering av risiko som oppstår på grunn av ekstremvær og naturkatastrofer. Den omhandler også hvordan dette bidrar til å fremme klimatilpasning.

Norge er også engasjert i Verdens meteorologiske organisasjons arbeid for å etablere et globalt rammeverk for forbedret klimavarsling. Rammeverket vil samle inn og gjøre vær- og klimadata tilgjengelig over hele verden, noe som vil være svært relevant innen områder som katastrofeberedskap. Dette vil kunne bidra til å redde liv og hindre økonomiske tap. Det vil være en viktig del av grunnlaget for å utvikle tilpasningsstrategier og effektiv katastrofeberedskap.

Også i andre sammenhenger jobbes det med disse spørsmålene. For eksempel lanserte Verdensbanken i november 2010 en rapport (”Natural Hazards, UnNatural Disasters”) som blant annet konkluderer med at forebygging av naturkatastrofer er både mulig og kostnadseffektivt.

Jeg mener vi vet nok om sammenhengen mellom klimaendringer og ekstremvær til å fastslå at forebygging av naturkatastrofer er ansvarlig bruk av samfunnets ressurser. I tillegg er forebygging av naturkatastrofer et meget viktig bidrag til klimatilpasning. Derfor vil regjeringen fortsette å bruke ressurser på disse områdene, både for å forebygge konsekvensene av naturkatastrofer og for å støtte internasjonalt samarbeid for forbedret kunnskap om klimaendringer.