Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:959 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I Dagens Næringsliv 17/11-10 skrev Trygve Refsdal "Vi trenger mer realisme i arbeidet med norsk klimapolitikk" "Bioenergi er et knapt gode som bør brukes der den gjør mest nytte for seg. Til oppvarming erstatter en kubikkmeter trevirke rundt 160 liter olje. Konvertert til biodiesel erstattes bare det halve, rundt 80 liter fossil diesel." Også fra myndighetshold påpekes det svak CO2-gevinst fra biodrivstoff, samtidig som priser på mat igjen øker.
Vil statsråden ta initiativ til å drøfte målene for biodrivstoff med Stortinget?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er velkjent at med dagens teknologi gir utnyttelse av biomasse til for eksempel direkte varmeproduksjon en bedre energiutnyttelse enn ved konvertering til flytende biodrivstoff. Dette er forhold som vil være med i vurderingene i forbindelse med arbeidet med den nye klimameldingen som skal legges frem for Stortinget til høsten.

I tråd med klimaforliket på Stortinget fra 2008 har Norge et omsetningspåbud for biodrivstoff som for tiden er at total årlig omsatt mengde biodrivstoff skal utgjøre minst 3,5 volumprosent som andel av samlet årlig mengde omsatt drivstoff til veitrafikken. Et forskriftsforslag har vært på høring om økning av det nasjonale omsetningspåbudet for biodrivstoff og en implementering av EUs reviderte drivstoffkvalitetsdirektiv - inkludert innføring av EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff. Miljøverndepartementet har nå saken til vurdering og det er ikke truffet noen endelig beslutning ennå.