Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:961 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil statsråden stille seg positiv til søknaden om en slik prøveordning i Norge?

Begrunnelse

Norges Buejegerforening har, sammen med fem andre organisasjoner sendt søknad til direktoratet for naturforvaltning om å etablere en prøveordning for jakt med pil og bue i Norge. Slik jakt er tillatt i flere andre land, og en prøveordning vil kunne avdekke fordeler/ulemper ved en slik jakt også i Norge.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Norges Buejegerforbund har med støtte fra Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, skogeierorganisasjonen NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund søkt Direktoratet for naturforvaltning om å etablere en prøveordning for jakt med pil og bue i Norge.

Jeg vil kort nevne at gjeldende bestemmelser om bruk av våpen under jakt finnes i viltloven § 20, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst som er fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Viltloven § 20, første ledd har denne ordlyden: ”Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt.” I forarbeidene til loven understrekes det at dette betyr at blant annet pil og bue er forbudt til jaktformål. Viltloven åpner ikke for dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Siden søknaden nå behandles av Direktoratet for naturforvaltning finner jeg det ikke naturlig å kommentere saken ytterligere.