Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:981 (2010-2011)
Innlevert: 28.02.2011
Sendt: 28.02.2011
Besvart: 18.03.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Tine SA lanserer salg av sin Omega 3-rike emulsjon, som er et tilsetningsprodukt for bruk i andre melkeprodukter, for eksport til utlandet.
Kan statsråden redegjøre for hvilken tilskuddsordning Tine SA sin Omega 3-rike emulsjon faller inn under, på hvilket grunnlag gis det tilskudd, og hvor mye utgjør dette i kroner?

Begrunnelse

I artikkel i Stavanger Aftenblad 18.januar 2011 under overskriften "Dette er Tines nye eksportsatsing" kunne en lese om Tine SA sin nye satsing på salg av omega 3-rik emulsjon. Denne er laget av nordnorsk torskeleverolje og melk fra Jæren. Dette fløteliknende produktet skal være skreddersydd for tilsetning i yoghurt og andre melkeprodukter.
Ifølge artikkelen har Tine SA inngått intensjonsavtaler med store meieriselskap i USA, Sør-Korea og Japan om salg av dette produktet.
Spørsmålsstiller ønsker en redegjørelse for hvordan produksjon av emulsjonen samt eksport av tilsetningsproduktet skal finansieres.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Innenfor næringsmiddelindustrien skjer det en betydelig utvikling av ulike ingredienser som søker å forbedre produktenes funksjonalitet og ernæringsmessige verdi.

Representanten Nesvik viser til at Tine SA vil starte produksjon og mulig eksport av et nytt produkt.

Det aktuelle produktet fra Tine SA vil, som alle andre produkter med melk, falle inn under prisutjevningsordningen for melk. Der er det definert markeder for dagligvare og industri. Dette produktet vil bli behandlet på lik linje med øvrige meierivarer innenfor sin aktuelle gruppe med avgifter/tilskudd for innholdet av melk.

Ved eventuell eksport av produktet, vil det også få en avgiftsmessig/tilskuddsmessig behandling på linje med salg i det norske markedet. Det vil med andre ord ikke være snakk om noen særskilte avgifter/tilskudd for eksport av dette produktet over prisutjevningsordningen.

Produktet er ennå ikke registrert hos Statens landbruksforvaltning, og det er derfor ikke mulig for meg å si noe om hvor store avgifter/tilskudd dette produktet vil få i prisutjevningsordningen.

Landbruks- og matdepartementet forvalter også egne regler ved eventuell eksport av såkalte reguleringsvarer. Dette produktet vil ikke komme inn under definisjonen av reguleringsvare, og vil således ikke motta slikt tilskudd.