Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:965 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Gjelder prinsippet om at en vedtatt plan gjelder frem til den blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av en ny plan også for Regional plan og inntreffer slik endring når fylkeskommunen har vedtatt endringen, eller når Kongen har godkjent endringen?

Begrunnelse

Jeg vil vise til mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:1518 (2009-2010)
som ble besvart 01.07.2010 av miljø- og utviklingsministeren. Statsråden bekrefter i sitt svar at en vedtatt reguleringsplan gjelder inntil den gjennom nytt vedtak endres, oppheves, erstattes eller blir satt til side av en ny plan.
Fylkeskommunene har i dag ansvaret for å vedta regional plan. Denne planen skal i henhold til loven legges frem for Kongen til godkjenning. Kongen kan initiere endringer i planen før den blir godkjent.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg tolker spørsmålet slik at det gjelder hva som er virkningen av en regional plan, og på hvilket tidspunkt en eldre plan blir erstattet av ny.

Den rettslige virkningen av en regional plan er at den skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Det er bare i de tilfeller det er knyttet regional planbestemmelse til en plan med retningslinjer for arealbruk, at planen får direkte virkning for bygge- og anleggstiltak og går foran kommunale planer med rettsvirkning. En eldre regional plan gjelder til den blir endret, opphevet eller erstattet av en ny plan.

Etter tidligere lov skulle fylkesplaner godkjennes av Kongen. Denne ordningen ble endret fra 1. juli 2009. En regional plan kan nå som hovedregel vedtas med endelig virkning av fylkeskommunen.

Det er bare i de tilfeller det er reist innvending til planen fra statlig organ eller en kommune som blir direkte berørt av planen, at det spørsmålet innvendingen gjelder skal avgjøres av departementet. De øvrige delene av planen gjelder fra fylkestingets vedtak.

Det er et unntak for de regionale vannforvaltningsplanene, som det gjennom forskrift er bestemt at skal godkjennes av Kongen.

På samme måte som for kommunale planer har departementet en mulighet til å foreta endringer i regionale planer dersom dette viser seg nødvendig ut fra nasjonale interesser.