Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:969 (2010-2011)
Innlevert: 25.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 07.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Til Hovedrapport i utredningsfasen av ny NTP 2014-2023 foreligger flere tverretatlige utredninger. En av disse gjelder "Effektive knutepunkt for godstransport". I rapporten pekes det på " behov i mange byer for frigjøring av areal til andre formål enn godstransport og terminalvirksomhet", mer "statlig deltagelse i godsknutepunktene" og "sterke fagmyndighet for koordinering og oppfølgning". Både jernbaneverket og NSB eies av staten.
Vil statsråden ta initiativ for å flytte JBVs godsterminal ut av Bergen sentrum?

Begrunnelse

Jeg viser til Fra utredning om "Effektive knutepunkter - godstransport" side 7 pkt 04 og 05 og til side 34 der det heter:

"I mange byer langs kysten er det også behov for å flytte gods- og logistikknutepunktene ut av bykjernene av andre hensyn, som byutvikling, manglende arealer for ekspansjon og modernisering av infrastrukturen. Utvikling og/eller relokalisering av godsknutepunktene for sjø eller bane står på agendaen i mange byer, som i Oslo, Drammen, Moss, Halden, Grenland, Kristiansand, Bergen og Trondheim. I samtlige byer diskuteres kortsiktige tiltak for å utbedre flaskehalser i eksisterende infrastruktur kontra mer langsiktige arealløsninger utenfor bykjernene. Det er neppe tvil om at både befolkningen og de lokale myndighetene ønsker å flytte godsknutepunktene ut av de sentrale byområdene, men at både økonomiske hensyn og tilgjengelige arealer er viktige barrierer for å få dette til"

Bergen har store trafikale utfordringer. Byen har fortsatt et umoderne og lite effektivt veinett sterkt belastet med stor gjennomgangstrafikk og økende trafikk mellom bydeler i byen. Til tider kan dette bidra til å gi problemer med dårlig luftkvalitet. Godsterminal for jernbane er plassert midt i bykjernen og generer mye tungtrafikk. Flytting av godsterminal ut av Bergen sentrale sentrumsområde er derfor viktig av mange hensyn. Men også i en fremtidig nasjonal transportstrategi gjennom rullering av Nasjonal Transportplan blir det nå lagt ytterligere vekt på å utvikle effektive knutepunkt både for person- og godstrafikk. Rapporten peker på behovet for større statlige deltagelse og behovet for sterkere fagmyndighet for å utvikle knutepunkt i tråd med nasjonale mål og strategier. I forhold til jernbane har staten og derved SD en spesiell situasjon. JBV er statens etat og NSB er statens selskap. Oppfølgning av nasjonale mål og strategier for utvikling av effektive knutepunkt for godstransport krever derfor også bruk av statens myndighets- og eierrolle.
JBV må styres ut av Bergen sentrum rett og slett fordi etaten selv fortsatt ikke synes å oppfatte nasjonal strategi eller bry seg om nasjonal strategi eller ta nødvendige hensyn til behov i Bergen og i Bergensregionen. Det kreves derfor statlige grep fra statlig politisk myndighet. Det gir samtidig politisk myndighet muligheten til å utvikle jernbanen i Bergensområdet for å sikre kobling mot flyplass og mot fremtidig havn. Jeg håper derfor at statsråden vil ta tydelige grep for å få fortgang i både flytting av godsterminal for jernbane UT av Bergen sentrum og for å bygge ut jernbane i Bergensregionen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Mange av dagens jernbanegodsterminaler ligger av historiske årsaker relativt sentralt i byene og beslaglegger store arealer med høy alternativ anvendelsesverdi. Utvidelses- mulighetene er ofte begrensede. Godsterminalene er relativt arealintensive, og utgjør i mange tilfeller en uønsket barriere for utvikling av byene. Samtidig er det ikke enkelt å finne egnede arealer for en plassering av nye godsterminaler som ikke møter motstand lokalt.

Aktuelle lokaliseringsalternativer for ny godsterminal i Bergen må ses i sammenheng med utviklingen av transportsystemet som helhet. Arbeidet med en konseptvalg- utredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet er nå i sluttfasen. Utredningsarbeidet ledes av Statens vegvesen, men også Jernbaneverket, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune deltar. KVUen tar for seg transportsystemet i hele Bergensområdet. I tillegg arbeider Hordaland fylkeskommune med en fylkesdelplan for fremtidig havnestruktur i Bergensområdet. I tilknytning til dette arbeidet ses det bl.a. på muligheten for samlokalisering av havn og jernbane- godsterminal.

Resultatene fra de pågående utredningene vil kunne gi viktige føringer for det fremtidige transportsystemet i Bergensområdet, herunder løsninger for både person- og godstrafikken på jernbanen.

For øvrig har Jernbaneverket satt i gang KVUer om lokalisering av godsterminaler i flere byområder. Utredningene vil gi grunnlag for omtale og prioritering i forbindelse med rulleringen av neste NTP 2014-2023.