Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:976 (2010-2011)
Innlevert: 25.02.2011
Sendt: 28.02.2011
Besvart: 08.03.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hvilke kostnader og praktiske konsekvenser, inkludert utgiftene NRK allerede har hatt til sine DAB-investeringer, vil overgangen til DAB-radio medføre?

Begrunnelse

DAB skal overta for det gamle FM-nettet når det gjelder radiosendinger, og utvikling er alltid spennende. Det er imidlertid grunn til å se på utviklingen på akkurat dette feltet med bekymring. DAB er ikke bare en teknologi som kun er i bruk i svært beskjeden grad, men det er også en gammel teknologi som ikke er på nivå med nyere lyddekoding når det kommer til kvalitet. Spørsmålsstilleren er derfor bekymret for konsekvensene av en omlegging til DAB før markedet er klart for det, samtidig som man skal stenge det riksdekkende FM-nettet.
Det er fortsatt uklart hva som internasjonalt vil bli den nye standarden for radio. Da er det kulturpolitisk hasardspill av Norge å allerede vedta DAB som nasjonal standard, siden vi i så fall spiller oss selv ut over sidelinjen dersom den internasjonale standarden blir en annen.
Det er derfor svært ønskelig å få belyst denne problematikken fra statsrådens side: Det ene er de utgiftene som allerede er betalt gjennom NRKs investeringer knyttet til DAB, samt fremtidige kostnader ved etablering. Det andre er de praktiske konsekvensene dette vil ha for det norske radiomarkedet og landets radiolyttere, dersom vi havner i en situasjon hvor vi avskjærer vårt nasjonale marked fra resten av verden gjennom å sitte på et særnorsk radionett.
Dette vil ha store konsekvenser på alt fra priser og tilgang til radioer, til muligheten for å høre på radio når man krysser landegrenser o.l.
Radioen står fortsatt sterkt i norske hjem, og det vil være synd dersom Regjeringen på egen hånd raderer ut den levende radiokulturen vi har i Norge i dag. Statsrådens vurderinger omkring dette imøteses derfor med spenning.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg vil for ordens skyld minne om at Regjeringen har lagt en melding frem for Stortinget om digitalisering av radiomediet - Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet. Meldingen er til behandling i komiteen og foreløpig dato for behandling av meldingen er fastsatt til 19. mai 2011. Jeg er videre kjent med at det er lagt opp til en høring av saken i regi av Stortinget 14. mars 2011.

Når det gjelder praktiske og økonomiske konsekvenser overgangen til DAB vil føre med seg for NRK (og andre), vil jeg henvise representanten Thomsen til meldingens kapittel 7 om økonomiske og administrative konsekvenser der det gjøres utførlig rede for temaet.

Til det konkrete spørsmålet om NRKs påløpte utgifter til leie av nett til distribusjon av digital radio i DAB, opplyser NRK at det har påløpt totalt 225 mill kroner for distribusjon av etter hvert 14 radiokanaler fra 1999 til 2010:

DAB

1999 8 006 680

2000 9 158 500

2001 11 264 955

2002 12 651 720

2003 10 385 650

2004 14 685 717

2005 17 303 058

2006 19 897 142

2007 25 315 961

2008 30 468 507

2009 37 048 567

2010 37 298 232

Sum 225 478 009

Fra 1995 til 1999 besto NRKs DAB-tilbud av testsendinger fra tre sendere på Østlandet (Kongsberg, Halden, Oslo). Siden 1999 er dekningen gradvis bygget ut til å dekke 80 prosent av befolkningen. Til sammenligning har NRK i samme periode brukt 1,3 milliarder for FM-distribusjon av tre tilnærmet riksdekkende kanaler og tre nisjekanaler til 35 prosent av befolkningen. Den gradvise utbyggingen av digital distribusjon har gitt lytterne et langt bredere radiotilbud fra NRK, et tilbud som vil komme hele landet til gode gjennom fullføringen av digitalovergangen.

Det kan også nevnes at kommersielle aktører på radiomarkedet (blant annet P4 og Telenor) har hatt betydelige kostnader knyttet til utbygging av DAB-nettet.