Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:986 (2010-2011)
Innlevert: 28.02.2011
Sendt: 01.03.2011
Besvart: 11.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I Haugesund Avis 26.02.11 meldes det om mulig avvikling av permanent reserveløsning for Skudenes-Kvitsøy-Mekjarvik-sambandet.
Hvordan vil statsråden oppfylle sitt løfte om å sikre en videre reserverordning og stabil drift i dette ferjesambandet etter overgangen fra statlig til fylkeskommunalt ansvar?

Begrunnelse

I Dok. nr. 15:130 (2009-2010) stilte undertegnede spørsmål til samferdselsministeren om hvordan hun ville sikre at reserveordningen på ferjesambandet ble videreført på nivå med daværende ordning også etter fylkeskommunal ansvarsovertakelse 1. januar 2010. Statsråden lovet i sitt svar at en reserveordning skulle vedvare, men at den nye løsningen ville være noe dårligere enn den gamle. Statsråden pekte imidlertid på at dette ville gi den totalt sett beste utnyttelsen av ferjeparken i området. Lørdag 26. februar 2011 melder Haugesund Avis at en permanent reserveordning etter all sannsynlighet ikke vil videreføres på sambandet. Tide Sjø og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner er for tiden i forhandlinger om rammetilskudd for ferjesambandene i distriktet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ferjesambandet Mekjarvik – Kvitsøy – Skudeneshavn er fylkesvegsamband etter at Forvaltningsreformen ble satt i verk 1. januar 2010. Det er således Rogaland fylkeskommune som har tilskuddsansvar for fylkesferjedriften, og det er derfor opp til fylkeskommunen å avgjøre ferjetilbudet og velge reserveferjeløsning for fylkesvegsambandene.

Statens vegvesen Region vest har som del av felles vegadministrasjon bistått i budsjettarbeid og forhandlinger om rammetilskudd mellom Rogaland fylkeskommune og ferjeselskapet Tide Sjø både for 2010 og 2011. I dette ligger det også forslag til disponering av ferjemateriell og reserveferjeløsninger for de to fylkesferjesambandene i Rogaland, der anbudskontrakter ikke er startet opp ennå. For samband på rammetilskuddsavtale forhandles det hvert år om reserveferjeløsning, mens i anbudskontrakter er kravet til reserveferjeløsning spesifisert, og det er ferjeselskapet sitt ansvar å oppfylle kravet som inngår i den enkelte kontrakt.

For 2010 ble reserveferje til Mekjarvik – Kvitsøy – Skudenes løst i samarbeid mellom Rogaland og Hordaland fylkeskommuner ved at M/F Rennesøy, som dette året trafikkerte et samband i Hordaland, også var forutsatt å være reserveferje i sambandet i Rogaland. Denne ordningen fungerte i samsvar med forutsetningene i 2010, som det var redegjort for i besvarelse datert 9.11.2009 til spørsmål nr. 130. Denne løsningen var lagt til grunn både ved planlagte og uforutsette driftsavbrudd av en viss varighet for 2010.

For driftsåret 2011 inngår M/F Rennesøy ikke i ordinær drift av noen samband verken i Hordaland eller Rogaland. Den er såkalt fristilt ferje etter oppstart av anbud, og selskapet som eier av fartøyet står derfor fritt til å selge den eller leie den bort.

Arbeidet med reserveferjeløsningen for 2010 ble gjort i 2009 mens sambandet ennå var på statens hånd. Når det gjelder reserveferjeløsningen for 2011, må jeg igjen vise til at dette er fylkeskommunens ansvar, og at det har kommet til enighet mellom fylkeskommune og selskap om den valgte løsningen. Jeg har imidlertid forståelse for at denne løsningen kan oppfattes som lite tilfredsstillende for publikum.

Jeg har fått opplyst at etter at den ordinære ferjen i sambandet fikk et havari 11. februar, og da det viste seg nødvendig med et lengre verkstedsopphold, har fylkeskommunen og selskapet for denne perioden blitt enig om sette inn MF Rennesøy i sambandet.