Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:990 (2010-2011)
Innlevert: 01.03.2011
Sendt: 02.03.2011
Besvart: 07.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er status på de fylkesvise planene for bygging av småkraftverk i dag, og har miljøvernministeren gjort noen vurdering om hvordan de samlede effektene av disse fylkesplanene vil være for naturmangfold, rødlistearter og bevaring av autentisk natur- og kulturlandskap?

Begrunnelse

I Soria Moria 1 ble det varslet fylkesvise planer for bygging av småkraftverk, som skulle sikre at naturmangfold, friluftsinteresser eller store landskapsverdier ikke går tapt. Mange berørte områder der det er søkt om konsesjon til småkraft er ikke kartlagt eller verdivurdert tidligere. I konsekvensutredningene er landskaps- og naturverdier ofte verdivurdert basert på overflatiske befaringer. Søknadene behandles enkeltvis, og det gjøres ikke vurderinger av sumeffekter. I praksis foreligger det bare små reelle kunnskaper om konsekvensene inngrepene vil gi for urørt og verdifull natur og autentiske kulturlandskap. Selv om enkeltprosjekter isolert sett ikke medfører så store naturødeleggelser at søknaden blir avslått, ser vi at betydelige naturverdier kan gå tapt gjennom en omfattende bit-for-bit-utbygging.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I ”Retningslinjer for små vannkraftverk”, som er fastsatt av Olje- og energidepartementet i samråd med Miljøverndepartementet, oppfordrer regjeringen fylkeskommunene til å utarbeide regionale planer for små vannkraftverk. Hordaland fylkeskommune har allerede vedtatt en slik plan. Planen er til behandling i mitt departement etter innvending fra Fylkesmannen. Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland utarbeider nå slike planer. I tillegg har Nord-Trøndelag utarbeidet strategier for små vannkraftverk, som ikke har status som en regional plan.

Regionale planer bidrar til at nasjonale hensyn knyttet til naturmangfold og landskap ivaretas ved vurderingen av små vannkraftverk. Enkeltsakene avgjøres gjennom konsesjonsbehandlingen. Der flere prosjekter i samme område er til behandling samtidig, sees disse i sammenheng. Både vannressursloven og naturmangfoldloven setter krav til vurderinger av samlede virkninger.

Jeg mener at de føringene som gis gjennom de nasjonale retningslinjene og lovverket som regulerer småkraftutbygging sammen gir et godt grunnlag for å sikre at nasjonale interesser knyttet til naturmangfold og bevaring av verdifulle landskap blir ivaretatt.