Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:993 (2010-2011)
Innlevert: 02.03.2011
Sendt: 04.03.2011
Besvart: 11.03.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Takker for svar på spørsmål nr. 940. Det er allikevel noen ting som fortsatt fremstår som uavklarte. Kystverket har etterlyst oljeopptakere med større effektivitet, som takler alle oljetyper, også olje iblandet søppel og metoder, for å separere innsamlet olje fra søppel. Dette står i sterk kontrast til den foreløpige prioritering og innkjøp som er blitt gjort fra departementets side, hvor kun 2 av 43 oljeopptakere er blitt innkjøpt.
Kan statsråden love at utlysningen nå i mars også prioriterer oljeopptakere?

Begrunnelse

Selv om jeg personlig, kan mene at ting tar for lang tid, så er det positivt at det arbeides med en ny miljørisikoanalyse. Den forrige er snart 10 år. I følge kystverket var det denne som lå til grunn for utarbeidelsen av innkjøpsplanen, med blant annet innkjøp av ulike oljeopptakere, som kombiopptakere, trommelopptakere, kranoperert adhesjonsopptakere og inspeksjon/arbeidsbåter. Mye har skjedd på 10 år, og erfaringene er mange fra oljevernaksjoner (Green Ålesund, Rocknes, Server, Full City, og nå sist Godafoss). Det er også kommet på plass nye forskrifter (8. februar i år)
Dessverre så opplever vi at både utlysningen og innkjøp av oljevernutstyr er blitt sterkt forsinket. Det er derfor svært viktig at utlysningen nå i mars er innrettet i forhold til denne forskriften, for å sikre en best mulig beredskap, basert på best tilgjengelig teknologi og kortest mulig responstid. Vil Statsråden velge å forholde seg til den nye forskriften, eller legges det til grunn en 10 år gammel miljøanalyse og en 5 år gammel innkjøpsplan.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Oppgradering av det statlige oljevernutstyret har vært en viktig del av Regjeringas satsing på beredskap mot akutt forurensing de siste årene. Investeringene i utstyr har, slik det antydes i begrunnelsen for spørsmålet over, vært basert på et solid faglig kunnskapsgrunnlag. Den reviderte miljørisikoanalysen for skipstrafikk fra 2004 (DnV), Stortingsmelding nr. 14 (2004-2005) om sjøsikkerhet og oljevernberedskap og Kystverkets rapport fra 2005 om status for statlig beredskapsmateriell innen oljevern og foreslått investeringsplan for perioden 2006 - 2010 har vært retningsgivende.

Jeg er opptatt av at utstyret i den statlige beredskapen er best mulig og at vi tar i bruk ny teknologi som kan bidra positivt til den samlede beredskapen. Det foregår betydelig forskning på og utvikling av ny oljevernteknologi i Norge, med både offentlig og privat finansiering. Bevilgningen til beredskap mot akutt forurensing i 2011-budsjettet vil blant annet gå til teknologiutvikling.

Jeg mener samtidig at det er viktig at statens investeringer innen beredskap mot akutt forurensing er basert på identifiserte behov og helhetlige, langsiktige planer. Dette sikrer at vi får maksimal beredskapsmessig gevinst ut av hver investerte krone. Jeg vil derfor ikke fravike den nåværende planen for innkjøp ved å prioritere enkelte typer materiell på bekostning av andre. Antallet oljeopptakere som kjøpes inn vil med andre ord være i tråd med det som er planlagt.

Kystverket er tillagt det operative ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensing, og leder statlige aksjoner. Også innkjøp av materiell foretas av Kystverket. Det er naturlig at etatens faglige anbefalinger vedrørende kjøp og bruk av oljevernmateriell er et viktig grunnlag for statlige investeringer på området. Regjeringa har ikke gjort egne prioriteringer hva angår innkjøp av bestemte materielltyper ut over disse anbefalingene.

Som nevnt i svaret jeg ga på spørsmål nr. 940 fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen, er en større del av midlene som ble bevilget til oljevernmateriell i 2010 ennå ikke benyttet. Årsakene til dette ble gjennomgått i svaret. Det beste ville selvsagt være om materiellet allerede var kjøpt inn og klar til bruk. Forsinkelsen innebærer imidlertid ingen endring i hva som kjøpes inn. De ubenyttede midlene vil bli overført til 2011, og materiell som ikke er kjøpt inn vil bli utlyst offentlig. Dette omfatter blant annet ulike typer oljeopptakere.

I begrunnelsen for spørsmålet vises det til en ny forskrift. Jeg antar at det her siktes til forskrift 8. februar 2011 om bruk av fartøy i oljevern, som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet åpner for at fartøy som i utgangspunktet er bygget, utrustet og sertifisert for annen bruk kan benyttes i oljevern og sikrer at dette skjer på en trygg måte for mannskap, miljø og fartøy. Kystverket har vært med på å utarbeide forskriften, og forholder seg til kravene som der stilles. Forskriften stiller enkelte tilleggskrav til fartøyene og til kvalifikasjonene til fører av fartøy. Oljeopptakere eller annet oljevernmateriell omhandles ikke i denne forskriften.

Til slutt vil jeg nevne at Kystverket nå er i ferd med å gjennomføre en ny miljørisiko- og beredskapsanalyse. Beredskapsanalysen skal ferdigstilles medio juni 2011, og vil vurdere både materiell, depotstruktur, organisering og dimensjonering av den statlige beredskapen. Slik stortingsrepresentant Fredriksen er inne på, vil analysen ha betydning for arbeidet med å styrke beredskapen de kommende årene.