Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:995 (2010-2011)
Innlevert: 03.03.2011
Sendt: 04.03.2011
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 16.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Adresseavisen 25.11.2006 skrev daværende energiminister Odd Roger Enoksen at kraftsituasjonen i Midt Norge krever gasskraftverk i tillegg til kraftlinjer, ENØK og vann/vindkraftverk. Basert på hans gode analyse lovet han statlig bidrag til C02-rensing for å realisere et slikt kraftverk. I Stortinget 16.12.10 avviste energiminister Riis-Johansen statlig bidrag til Industrikraft Møres gasskraftverk med C02-rensing.
Vil statsministeren sikre at regjeringens løfter fra 2006 følges opp ovenfor Industrikraft Møre?

Begrunnelse

Daværende energiminister Odd Roger Enoksen skrev i Adresseavisen 25.11 2006 at det er viktig å få på plass kraftlinje mellom Ørskog og Fardal, mer ENØK og ny kraftproduksjon fra vann og vind. Men han skriver også: "Men for å dekke det framtidige kraftbehovet i området (Midt Norge) er vi også avhengige av gasskraft med C02-håndtering". Han skriver videre " Regjeringen vil også bidra til rensing av C02 fra gasskraft. Slik tar staten ansvar for å få på plass ny produksjon i regionen."
4 år senere er kraftsituasjonen i Midt Norge fortsatt anstrengt. Kraftlinjen mellom Ørskog og Fardal er ikke påbegynt. Fremdriften har vært laber, til tross for mange løfter om tiltak.
Industrikraft Møre søkte konsesjon allerede 1.desember 2006. Selskapet har nå konsesjon men med krav om C02-rensing ved oppstart. Sammen med Siemens har Industrikraft Møre fremmet et komplett prosjekt for gasskraftverk med rensing, i tråd med kravene fra Regjeringen og daværende energiminister Enoksen. I stortingsdebatt 16.12.2 010 utfordret opposisjonen regjeringen til å støtte til Industrikraft Møre (IKM). En slik støtte ville vært i tråd med regjeringens løfter fra 2006. Svaret fra energiminister Terje Riis-Johansen var dessverre entydig negativt. Han slo fast at "Det kommer ikke til å være noen statlig involvering i det (IKM). Så det er en avklart situasjon".
Dermed bryter regjeringen løftene fra 2006. Regjeringens analyse om at gasskraftverk med C02-rensing var en del av en helhetlig løsning for Midt Norge, følges ikke opp med konkrete virkemidler.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I tråd med Soria Moria I og II vil regjeringen bidra til å utvikle framtidsrettede og effektive teknologier slik at CO2-håndtering realiseres nasjonalt og internasjonalt. Regjeringen er opptatt av å bidra, sammen med andre land, til å utvikle gode løsninger som både kan dekke verdens energibehov og redusere utslippet av klimagasser. Det er derfor et mål å utvikle og realisere fullskala CO2-håndtering på en måte som kan bidra til bred anvendelse av slik teknologi.

For nye gasskraftverk i Norge, følger det av Soria Moria II at regjeringen vil gi konsesjoner basert på CO2-håndtering fra oppstart. Industrikraft Møres prosjekt har fått energikonsesjon og utslippstillatelse basert på dette.

Det pågår et omfattende arbeid med å utvikle og legge til rette for løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-håndtering redegjør for dette. I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget i underkant av 2,7 mrd. kroner til CO2-håndtering. Dette omfatter arbeidet med prosjektene på Mongstad, forskning og teknologiutvikling, internasjonalt arbeid med CO2-håndtering, Gassnova SF og ekstern bistand knyttet til kvalitetssikring og juridiske problemstillinger.

Det kommer også fram av Meld. St. 9 (2010-2011) at Gassnova skal gjennomføre et utredningsarbeid hvor hensikten er å bidra til en bred og oppdatert kartlegging av mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad. Resultater fra dette arbeidet vil blant annet inngå i regjeringens arbeid med stortingsmelding om klimapolitikken, og i regjeringens videre arbeid med CO2-håndtering.