Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:996 (2010-2011)
Innlevert: 03.03.2011
Sendt: 04.03.2011
Besvart: 10.03.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Hvordan kan statsråden hevde at tilskuddet som kommer fra Norsk tipping bevilges over Kulturdepartementets budsjett?

Begrunnelse

I mitt spørsmål nr 921 om å bevilge mere midler til Redningsselskapet skriver statsråden at tilskuddet fra Norsk tipping er en del av statstilskuddet og at det bevilges over Kulturdepartementets budsjett.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I mitt brev av 25. februar 2011 som svar på spørsmål nr. 921 ble det blant annet fremholdt at:

"Dette tilskuddet kommer i tillegg til midler som gis over Kulturdepartementets budsjett som kompensasjon for bortfall av inntekter fra den tidligere spilleautomatvirksomheten i selskapet."

Bakgrunnen for denne formuleringen er at midlene fra Norsk Tipping til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fordeles i henhold til "Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping".

Denne forskriften ble fastsatt ved kgl. res. 12. juni 2009 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 10, og forskriften ble fremmet av Kulturdepartementet. Denne forskriften definerer klart hvilke hovedorganisasjoner som er berettiget til tilskudd og som tildeles tilskudd uten søknad. Redningsselskapet er en av ti organisasjoner som mottar tilskudd på dette grunnlaget. Størrelsen på tilskuddet er beregnet på bakgrunn av den enkelte organisasjons andel av det samlede overskuddet fra gevinstautomater i 2001. Lotteritilsynet ivaretar det praktiske arbeidet knyttet til denne fordelingen av midler.

Dette innebærer at den andelen av overskuddet som tildeles Redningsselskapet fastsettes etter vedtak av Lotteritilsynet, som er underlagt Kulturdepartementets budsjettstyring.