Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:999 (2010-2011)
Innlevert: 03.03.2011
Sendt: 04.03.2011
Besvart: 14.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justisministeren på nytt gjennomgå den uholdbare ressurs- og bemanningssituasjonen ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt og sørge for at politidistriktet får tilført de nødvendige ressurser som skal til for å utøve en forsvarlig polititjeneste?

Begrunnelse

Ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har man gjennomført en ny organisering av polititjenesten kalt NOK (Nytt Operativt Konsept) noe som blant annet ble igangsatt for å få mest mulig ut av svært knappe ressurser.
Politidistriktet er blant de distrikt i Norge med lavest bemanning pr innbygger, noe som spesielt det siste året er kommet opp i dagen som presseoppslag når man ikke har kunnet rykke ut bl.a. ved slagsmål, overfall, promillekjøring og drapstrusler. Dette bidrar nå i økende grad til utrygghet i befolkningen.
Politidistriktet har nå selv evaluert sin situasjon etter omorganiseringen og det konstateres igjen at knappe ressurser og underbemanning medfører at deler av politidistriktet ikke har en tilfredsstillende polititjeneste.
I rapporten påpekes det også at dersom den sentrale ressursfordelingsmodellen hadde gitt politidistriktet den rettmessige uttelling i forhold til storbyfaktoren så ville det kanskje ikke være nødvendig med så drastiske grep som NOK representerer.
Tiden er nå overmoden for at politidistriktet tilføres de ressurser som er nødvendig for å utøve en forsvarlig polititjeneste.
Det vises forøvrig til mine tidligere spørsmål om ressurssituasjonen i politidistriktet samt lederen i Haugesunds Avis 1. mars.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Stortingsrepresentanten viser i begrunnelsen for spørsmålet til sine tidligere spørsmål om ressurssituasjonen i distriktet. I brev av 1. november, 19. oktober, 2. september, 20. august og 24. juni 2010 har justisministeren redegjort for budsjettsituasjonen i politi- og lensmannsetaten generelt og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt spesielt.

Når det gjelder den nye organiseringen av polititjenesten i distriktet (Nytt operativt konsept), har politimesteren i brev til Politidirektoratet uttalt følgende:

“Det er riktig at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, fra 2009, har utredet, forberedt og gjennomført en omlegging av beredskapen i politidistriktet som omtales som nytt operativt konsept (NOK). Omleggingen går i korte trekk ut på at en har kraftsamlet de operative ressursene i politidistriktet på en måte som gir en bedre helhetlig tjeneste og beredskap, med blant annet helkontinuerlig tjeneste i hele politidistriktet, en operativ tjeneste som går på tvers av de organisatoriske grensene, nye rutiner for straksetterforskning og opprettelsen av et tjenestekontor som planlegger tjenesten sentralt.

Det er korrekt at omleggingen også delvis hadde sin bakgrunn i ressursproblemer, men årsaken til dette var problemer med tilgang på politiutdannet personell i 2009 og de lokale effektene av endringene i arbeidstidsbestemmelsene. Den viktigste grunnen til omleggingene var likevel ønsket om å levere en bedre og mer helhetlig operativ tjeneste i hele politidistriktet.

Det foreligger nå en evalueringsrapport som i hovedsak konkluderer med at innføringen av NOK var et klokt og nødvendig grep som har gitt bedre, total ressursutnyttelse. Evalueringsrapporten peker likevel på en del forbedringspunkter, og det må nevnes at politidistriktets relativt sett lave operative bemanning til tider gjør det utfordrende å levere en tilstrekkelig robust operativ tjeneste, spesielt i de østlige deler av politidistriktet. Det er likevel en hovedkonklusjon i evalueringsrapporten at distriktet ville vært i en verre ressursmessig situasjon uten disse endringene.

Politimesteren har ikke inntrykk av at distriktet er i en verre situasjon nå enn tidligere hva gjelder publikums oppfatning av beredskap og konkret oppgaveløsning, med unntak av de østlige deler. Politidistriktet kommer til dels meget godt ut av publikumsundersøkelsene, og måloppnåelsen til distriktet var god i 2010. 2010 var ressursmessig et utfordrende år for distriktet, med behov for stram styring, utsettelse av materiellinvesteringer og tilpasning av arbeidsstyrken til den gitte budsjettramme. Politimesteren har orientert Politidirektoratet om at distriktets analyse av det tildelte budsjett for 2011 vil måtte medføre en ytterligere reduksjon i aktivitetsnivå og bemanning, uten at endringene på noen måte er dramatiske.”

Politidirektoratet foretar en årlig økonomisk rammetildeling til politi- og lensmannsetaten på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget og på grunnlag av en fastsatt ressursfordelingsmodell. Fordelingsmodellen skal bidra til at det enkelte politidistrikt har en ressursandel som står i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med øvrige politidistrikt. Det er forøvrig politimesteren i Haugaland og Sunnhordland sitt ansvar å fastsette årsverksrammen i forhold til tildelt ramme.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har fått en økning i budsjettet fra 2005 til 2011 på 47 mill. kr (35,2 %).