Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:1000 (2010-2011)
Innlevert: 03.03.2011
Sendt: 04.03.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 11.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil statsministeren sørge for at også jerv blir en del av et eventuelt nytt rovviltforlik på stortinget?

Begrunnelse

I Trønderavisa 23. november 2010 går nestleder Helga Pedersen ut og proklamerer at bestandene av ulv, bjørn og jerv skal vurderes i forbindelse med en stortingsmelding. Uttalelsene står i strid med MD sitt orienteringsmøte vedr rovdyrsituasjonen i landet og der det ble poengtert at denne gangen gjaldt bestandsvurderingene bare ulv og bjørn. Nestleder Pedersen sitt utspill poengterer vår internasjonale forpliktelser til å ivareta vårt eget urfolk i sør, sørsamene som er hardt rammet av reintapene til rovdyra. Ansvar for folk går foran rovdyrene og fagfolk i Norge og Sverige og samene selv sier at situasjonen deres er svært alvorlig. Jerven er hovedproblemet og Arbeiderpartiet sentralt tar problemet på største alvor!

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nummer 1000 fra representanten Oskar Jarle Grimstad. Spørsmålet er rettet til statsministeren, men oversendt Miljøverndepartementet ettersom rovviltforvaltning tilhører miljø- og utviklingsministerens ansvarsområde.

I Soria Moria II har Regjeringen sagt at det skal vurderes nye bestandsmål for ulv og bjørn. Bestandsmålet for jerv er ikke oppe til ny vurdering, og bestandsmålet om 39 årlige valpekull av jerv født på landsbasis ligger fast i tråd med rovviltforliket av 2004.

Når det gjelder situasjonen for sørsamisk reindrift vil jeg understreke at denne blir tatt meget alvorlig. Som en direkte følge av de meldingene vi mottok fra reindrifta i Nord-Trøndelag nedsatte jeg i samråd med landbruks- og matministeren en arbeidsgruppe med oppdrag å anbefale tiltak innenfor både rovviltforvaltningen og reindrifta med sikte på å bedre situasjonen. Noe av styrken med rapporten er etter mitt syn at den peker på de sammensatte utfordringene sørsamisk reindrift står overfor, og at den anbefaler et bredt spekter av tiltak. Vi er nå inne i en prosess med konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund, og konsultasjonene skal sluttføres før det trekkes endelige konklusjoner om videre oppfølging av arbeidsgruppens anbefalinger.