Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1004 (2010-2011)
Innlevert: 04.03.2011
Sendt: 07.03.2011
Besvart: 14.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): En del innvandrere med lovlig opphold har ikke tilstrekkelig med identitetspapirer. Selv med d-nummer fra skattedirektoratet gjør manglende ID-papirer det vanskelig å arbeide.
Vil det varslede oppholdskortet bedre mulighetene for innvandrere med lovlig opphold til å arbeide i landet, og i hvis ikke, hva vil statsråden da gjøre for å gjøre det lettere for denne gruppen å arbeide?

Begrunnelse

I aftenposten 23.02.2011 kan vi lese at ”Justisdepartementet foreslår å innføre et oppholdskort for utlendinger med lovlig opphold, som kommer fra land utenfor EØS-området (EU og EFTA)”.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Med det nye oppholdskortet vil alle utlendinger fra land utenfor EØS/EFTA området som får innvilget oppholdstillatelse i Norge, få utstedt Schengen standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri i form av fingeravtrykk og fotografi. Oppholdskortet skal brukes til å dokumentere at vedkommende har oppholdstillatelse i Norge, men er ikke ment som et legitimasjonsdokument. Kortet skal utstedes i tråd med de personopplysninger som vedkommende selv har oppgitt til utlendingsmyndighetene, og som utlendingsmyndighetene har lagt til grunn i forbindelse med vedtak om innvilgelse av oppholdstillatelse.

Ved å innføre oppholdskort med biometri, forbedres dokumentasjonen for oppholdstillatelse med hensyn til muligheten for forfalskning og etterligning. Jeg antar kortet også vil bli en praktisk bedre løsning for utlendingen selv enn dagens løsning som er en etikett som limes inn i utlendingens reisedokument. Utlendingen vil enkelt kunne dokumentere gyldig oppholdstillatelse uten å måtte fremlegge et reisedokument. Det vil således bli enklere for en utlending å dokumentere ovenfor en potensiell arbeidsgiver at han eller hun har gyldig arbeidstillatelse.

For å kunne arbeide i Norge er det i praksis viktig for en utlending å kunne etablere et kundeforhold i en norsk bank. Enkelte utlendinger har problemer med å få opprettet et slikt kundeforhold fordi de ikke kan fremlegge de identifikasjonsdokumenter som bankene krever i tråd med hvitvaskingsregelverket. Selv om oppholdskortet ikke er ment som et legitimasjonsdokument, vil kortet inneholde opplysninger om utlendingen som kan være av betydning i bankenes vurdering av om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å etablere et kundeforhold som omfatter grunnleggende banktjenester, for eksempel ordinær bankkonto og ordinær betalingsformidling. Innføring av oppholdskort vil slik sett kunne bidra til å gjøre det lettere for utlendinger som får innvilget oppholdstillatelse i Norge å få innpass i arbeidslivet. Spørsmålet representanten tar opp er viktig, og jeg kan forsikre om at regjeringen vil følge med på utviklingen fremover.