Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1007 (2010-2011)
Innlevert: 04.03.2011
Sendt: 07.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvor store blir de totale kostnadene for planleggingen av fullskalaanlegget på kraftvarmeverket på Mongstad; hvordan er kostnadsfordelingen mellom fangstanlegget, transport og lagring, og hvordan er fordelingen for disse midlene mellom statlige organer og de enkelte private aktørene?

Begrunnelse

Kostnadene for planleggingen for renseanlegget på kraftvarmeverket på Mongstad er betydelige. I VG 2. mars 2011 blir det varslet ytterligere kostnadsøkninger i forbindelse med kartleggingen av kreftfare fra Nitraminer, og VG skriver at det er Statoil som skal fjerne all mistanke om kreftfarlige utslipp fra renseanlegget.
Når staten bruker milliardbeløp på planlegging av renseanlegget på Mongstad, er det viktig at disse pengene i størst mulig grad brukes slik at det kommer utviklingen av CO2-fangst til nytte, og ikke innebærer en favorisering og subsidiering av noen enkeltselskaper sine interesser. Derfor ber Venstre om en oversikt over pengebruken i dette prosjektet.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg viser til Meld. St. 9 (2010-2011), Fullskala CO2-håndtering, som ble lagt frem 4. mars. I meldingen fremgår at det legges opp til en revidert planleggingsmodell for fullskalaanlegget for CO2-fangst på Mongstad.

Det følger av gjennomføringsavtalen mellom staten og Statoil av 2006 at staten skal dekke investerings- og driftskostnader for CO2-fangstanlegget på Mongstad utover det som dekkes av Statoils bidrag, og at staten skal dekke kostnader knyttet til transport og lagring av CO2. Det følger videre av avtalen at Statoil skal dekke kostnader tilsvarende selskapets alternative CO2-kostnad dersom de ikke hadde gjennomført CO2-håndtering, samt eventuelle overskridelser for investeringskostnadene for CO2-fangstanlegget utover budsjettanslag på tidspunktet for investeringsbeslutning.

Stortingsmeldingens kapittel 7 omtaler blant annet økonomiske og administrative konsekvenser i forbindelse med arbeidet på Mongstad. Det fremgår her at et fullt oppdatert kostnadsestimat for revidert planleggingsmodell for CO2-fangstanlegget foreløpig ikke er utarbeidet. Dette skyldes blant annet at prosjektorganisasjonen har avventet beslutning vedrørende videre arbeid med prosjektet. Det er imidlertid foretatt en foreløpig og overordnet vurdering basert på eksisterende kostnadsanslag. Et foreløpig kostnadsanslag tilsier samlede kostnader for planleggingen av fullskala CO2-fangst på Mongstad frem til investeringsbeslutning på om lag 2,9 mrd. kroner. Ved utgangen av 2010 var det utbetalt totalt om lag 176 mill. kroner knyttet til planleggingen av fullskala CO2-fangst på Mongstad.

Generelt vil størstedelen av planleggingskostnadene være knyttet til kontrakter med nasjonale og internasjonale aktører som utfører forskjellig planleggings- og utredningsarbeid i tilknytning til prosjektet. En viktig kostnadspost omfatter for eksempel teknologikvalifiseringsprogrammet, som vil bli utført sammen med flere teknologileverandører. En stor enkeltpost for planleggingskostnadene går til dekning av Statoil prosjektarbeid.

Det fremgår av gjennomføringsavtalen av 2006 at staten har ansvaret for gjennomføringen av transport og lagring av CO2 fra Mongstad. Gassnova arbeider med å planlegge en løsning for sikker lagring av CO2 med sikte på å kunne ha en løsning på plass ved oppstart av CO2-fangstanlegget på Mongstad. Regjeringen vil vurdere det årlige aktivitetsbehovet i lys av dette. På usikkert grunnlag er budsjettbehovet for planleggingsarbeidet foreløpig grovt anslått til om la 1,6 mrd. kroner, jf Prop. 1 S (2010-2011). Budsjettbehovet må oppdateres som del av det videre arbeidet med prosjektet. Det legges vekt på at dette arbeidet ikke skal medføre unødige kostnadsøkninger.

Regjeringen vil komme nærmere tilbake til omtale av arbeidsomfang og tilhørende budsjettbehov for fullskala fangst, transport og lagring av CO2 fra Mongstad i budsjettdokumenter til Stortinget.