Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1008 (2010-2011)
Innlevert: 04.03.2011
Sendt: 07.03.2011
Besvart: 15.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Moss kommune innfører nå eiendomsskatt for kabel-TV- og fiberanlegg (moss-avis.no 4. mars). Denne ekstrakostnaden veltes selvsagt over på kundene.
Mener finansministeren eiendomsskatt på kabel-TV- og fiberanlegg er en fornuftig beskatning, eller mener finansministeren eiendomsskatteloven burde endres?

Begrunnelse

Utbygging av digital-TV og bredbåndsinfrastruktur er krevende, og det må også fremover foretas store investeringer for å kunne gi kundene tilgang på enda høyere kapasitet og nye tjenester. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for at slike investeringer lar seg gjennomføre.
En slik beskatning blir dessuten skatt på skatt. Huseierne har allerede betalt eiendomsskatt. Når de nå i tillegg må betale eiendomsskatt for tv-kablene til huset sitt, blir det dobbelt beskatning.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter eigedomsskattelova finnes det flere alternativer for utskriving av eiendomsskatt. Blant annet kan en kommune velge å skrive ut eiendomskatt i hele kommunen, på næringseiendom eller kun på verk og bruk. All eiendom i kommunen som omfattes av det valgte utskrivningsalternativet skal beskattes, med unntak av eiendom som er fritatt etter loven. En kommune kan ikke utelukkende skrive ut eiendomsskatt på kabelfjernsynsanlegg og lignende infrastruktur.

I praksis er det lagt til grunn at både kraftoverføringsanlegg, telenett og kabelfjernsynsanlegg skal anses som verk og bruk etter eigedomsskattelova. Visse retningslinjer følger av en dom inntatt i Rt. 2006 side 813, der Høyesterett avgjorde at et kabelfjernsynsanlegg i Molde kommune kunne eiendomsbeskattes som verk og bruk. Høyesterett uttaler blant annet:

”I tillegg kjem at eg meiner det bør leggjast til grunn meir generelle vurderingar, som ikkje blir knytte til det konkrete anlegget. Koparleidningar, koaksialkablar og optiske kablar med tilknytte faste anlegg elles, blir nytta til overføring av informasjon. Det er tale om anlegg med leidningar eller kablar til bruk for i hovudsak like føremål - overføring av informasjon i vidaste tyding. Næringslivet gjer seg nytte av alle desse typane anlegg, og det kan då etter mitt syn ikkje vere grunn til ulik skattlegging. Det må vere tilstrekkeleg at slike anlegg, slik tilfellet er for telenettet, gjennomgåande blir nytta av næringslivet til produksjonsføremål.”

Et kabelfjernsynsanlegg som defineres og beskattes som et eget eiendomsskatteobjekt kan ikke inngå i eiendomsskattegrunnlaget for annen eiendom. Det innebærer blant annet at verdien av anlegget ikke skal hensyntas ved verdsetting av boligeiendom som mottar tjenester fra anlegget.

Alle kostnader som pådras i forbindelse med næringsvirksomhet kan helt eller delvis veltes over på kundene gjennom påslag i salgsprisene mv. Jeg kan ikke se at slik dekning av eiendomskattekostnader til en tjenesteleverandør medfører en dobbeltbeskatning for privatpersoner som må betale eiendomsskatt på egen bolig. Jeg kan også nevne at eiendomsskatt på eiendom som benyttes i næringsvirksomhet kommer til fradrag i inntektskattegrunnlaget i denne virksomheten.