Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1014 (2010-2011)
Innlevert: 07.03.2011
Sendt: 08.03.2011
Besvart: 15.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jernbaneverket har nå hevet signalkontraktene med ABB i Ganddal og på Nordlandsbanen. Det er naturlig med tanke på kritikken i PricewaterhouseCoopers revisjonsrapport av 25.08.09 om anskaffelses- og utviklingsprosessen for Merkur sikringsanlegg. Ifølge Aftenbladet 26 og 28.08.09 måtte to direktører i trekke seg, mens tidligere jernbanedirektør fikk fortsette som spesialkonsulent.
Hvilken tilknytning til Jernbaneverket har de involverte i dag, og hva har Merkur-skandalen kostet norske skattebetalere?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket hevet kontrakten med ABB om levering av signalanlegg av typen Merkur den 15. desember 2010. Merkur skulle etter planen brukes på Ganddal godsterminal og på nytt fjernstyringsanlegg på Nordlandsbanen på strekningen mellom Mosjøen og Bodø. Jernbaneverket har tidligere hevet kontrakten med ABB for levering av Merkur til nye dobbelsporet Sandsnes-Stavanger. Det er senest omtalt i Prop. 1 S (2010-2011), jf. prosjektomtalen av dobbeltsporet på side 134.

I Prop. 1 S (2010-2011) er det også gitt en omtale av status for leveransen av Merkur til hhv Ganddal godsterminal og Mosjøen-Bodø, jf. prosjektomtalene på hhv. side 134 og 135. Bakgrunnen for hevingen av kontraktene er at JBV vurderte det som lite sannsynlig at signalanleggene kunne leveres i henhold til inngått kontrakt med ABB. Den samlede kontraktsverdien for disse to anleggene var på 180 mill. kr og Jernbaneverket har så langt utbetalt 102 mill. kr. Det pågår nå forhandlinger mellom Jernbaneverket og ABB om det økonomiske oppgjøret for hevingen av kontraktene og resultatet av hva dette har kostet, er derfor ikke avklart. Det vises for øvrig til at mulige merkostnader knyttet til problemene rundt Merkur er redegjort for i St.prp. nr. 72 (2008-2009).

Når det gjelder spørsmålet om hvilken tilknytning de tidligere direktørene i Jernbaneverket, som hadde ansvaret for innføringen av Merkur, har til Jernbaneverket i dag, kan jeg opplyse at de har fått andre oppgaver i Jernbaneverket. Jeg viser i denne sammenheng til at de eksterne undersøkelsene som dagens jernbanedirektør fikk gjennomført, viste at det ikke forelå økonomiske misligheter fra ansatte i Jernbaneverket. Tatt dette i betraktning, tar jeg til etterretning at jernbanedirektøren nyttiggjør seg de aktuelle direktørenes jernbanefaglige kompetanse innenfor andre områder i etaten.