Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1018 (2010-2011)
Innlevert: 08.03.2011
Sendt: 09.03.2011
Besvart: 15.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hva mener statsråden om alle overtredelser i arbeidsmiljøloven i både private og offentlige helseinstitusjoner, og vil statsråden se på eventuelle endringer slik at dagens arbeidsmiljølov bør endres?

Begrunnelse

I samfunnsdebatten om Adecco vises det en stor taushet i hvordan arbeidsforholdene er i mange offentlige institusjoner. Noe som har vært situasjonen langt tilbake i tid. Gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven har og blir gjort over det ganske land hele tiden. Dette er fordi en styrer etter pasientrettighetsloven, der nødvendig helsehjelp skal ligge til grunn. Men denne igjen er ikke forenelig med dagens arbeidsmiljølov.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg vil i løpet av våren legge frem en stortingsmelding om arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Meldingen vil ha et helhetlig perspektiv på de utfordringene vi står overfor i arbeidslivet og vise vei for fremtidas utfordringer. Det er ingen tvil om at innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping blir et viktig tema i denne meldingen.

Arbeidsmiljømyndighetene retter i stor grad oppmerksomhet mot arbeidsmiljøforholdene i helsesektoren. Siden 2005 har Arbeidstilsynet vært ute på 1.200 tilsyn i norske sykehus, og over 500 i sykehjem. For sykehusene utgjør dette over 100.000 ansatte. Innen helse- og omsorgssektoren har tilsynene de siste årene primært hatt fokus på å forebygge sykefravær og fysiske og psykiske belastninger på de ansatte. Også i tiden før Adecco-sakene så vi eksempler på uakseptable kontrakter og arbeidsforhold. I etterkant av funnene som ble gjort i forbindelse med tilsyn ved Ammerudlunden sykehjem og Midtåsenhjemmet, som også førte til politianmeldelse, har myndighetene imidlertid iverksatt en intensivert tilsynsinnsats med både utleie og innleie av arbeidskraft.

Jeg understreker at det er arbeidsgiverne som er ansvarlige for de ansattes arbeidsforhold, også i de tilfeller det dreier seg om utleid arbeidskraft, og offentlige oppdragivere har ansvar for å påse at oppdragstaker gir sine arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår i tråd med landsomfattende tariffavtaler.

For å forsikre meg om at statlige virksomheters bruk av underleverandører og innleid arbeidskraft er i tråd med arbeidsmiljøloven og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, ba jeg i januar i år mine regjeringskolleger om en gjennomgang av egen virksomhet og underliggende etater. Jeg har fulgt dette opp med å be om en skriftlig redegjørelse fra alle departementene om hva de faktisk gjør. Jeg vil også invitere til et møte om saken.

Jeg har videre tatt initiativ overfor KS for å få kartlagt og drøftet omfang og utfordringer når det gjelder kjøp av renholdstjenester, og kommunenes ivaretakelse av sitt ansvar for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. For å få en bedre oversikt over dagens situasjon, skal jeg i tillegg opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot sosial dumping i offentlig sektor, med særlig fokus på kommunesektoren.

I den kommende arbeidsmiljømeldingen vil jeg drøfte ulike måter å styrke Arbeidstilsynets sanksjoner på. Det er viktig at tilsynet kan gripe inn med effektive sanksjoner der det er nødvendig.