Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1021 (2010-2011)
Innlevert: 08.03.2011
Sendt: 09.03.2011
Besvart: 21.03.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge e24.no den 8/3-11 går ca. 20 prosent av totale byggekostnader til papirflytting og byråkrati. Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening frykter dette vil medføre at det for fremtiden ikke blir bygget nok boliger i Norge.
Ser statsråden på dette som et problem, og vil statsråden ta initiativ til endringer som gjør det enklere og mindre byråkratisk å bygge boliger i Norge?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortingsrepresentant Hagesæter peker på et viktig område. Jeg er selv veldig opptatt av at tempoet i boligbyggingen holdes oppe. Men jeg synes det er vanskelig å svare konkret på påstanden om at 20 % av totale byggekostnader går til papirflytting og byråkrati. De 20 prosentene er i følge artikkelen et anslag fra administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, og ser ut til å gjelde det samlede trykket fra myndighetene, men tallet er ikke nærmere dokumentert og begrunnet. Anslaget kan rette seg mot en rekke krav og føringer etter bygningslovgivning, arbeidsmiljølovgivning, skattelovgivning mv, og det er vanskelig å kommentere disse samlet. Det totale administrative arbeidet i større byggesaker kan antakelig bli omfattende i enkelte tilfeller, men det er ikke snakk om kostnader i denne størrelsesorden.

Regjeringen er opptatt av å føre en aktiv politikk for å sikre at boligbyggingen blir holdt oppe. Det er viktig at boligbyggingen holder tritt med etterspørselen og befolkningsutviklingen slik at ikke boligprisene blir for høye. Jeg er opptatt av at rammevilkårene for næringen legges best mulig til rette for dette. Byggevirksomhet har store samfunnsmessige konsekvenser, og det stilles en rekke krav til virksomheten som hver for seg er godt begrunnet. Jeg mener det bør være rom for å samordne bedre de forskjellige kravene som kommer inn i byggesaker. Dette ønsker jeg derfor å vurdere i forbindelse med Stortingsmelding om bygningspolitikk som skal legges frem i løpet av året.

Departementet mottar hele tiden innspill og vurderer om regelverket fungerer etter intensjonen. Stortinget har imidlertid vedtatt den nye plan- og bygningsloven for relativt kort tid siden, og det kan være fornuftig å la den virke en tid før det gjøres større endringer i regelverket. På ett område ser jeg likevel behov for å gjøre justeringer nå, og det gjelder våtromsarbeider i eksisterende bygg. Her virker det som om reglene er blitt for byråkratiske og gebyrene for høye. Jeg har derfor varslet at jeg vil endre reglene om søknadsplikten for slike arbeider og også foreta en gjennomgang av kommunenes gebyrpraksis i byggesaker.

Tall fra Statistisk sentralbyrå har vist at boligbyggingen nå er på vei opp, og det er gledelig. Jeg vil fortsette å følge utviklingen og oppfordre kommunene til å føre en aktiv boligpolitikk. Kommunene bør tilrettelegge tomter i raskt nok tempo til at utbyggere til enhver tid har en reserve av byggeklare tomter.