Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1022 (2010-2011)
Innlevert: 08.03.2011
Sendt: 09.03.2011
Besvart: 15.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil statsråden være positiv til å benytte seg av rigger slik det gjøres i Tromsø fengsel, for midlertidig å løse behovet for soningsplasser?

Begrunnelse

Det begynner å bygge seg opp en soningskø igjen, antall dommer i kø er snart oppe i tusen. Soningskø, overfylte fengsler og ikke minst stort press på varetektsplasser gjør situasjonen uholdbar. Slik forholdene nå er kalles en straffedømt inn til soning, men før oppmøtet er det mange som får telefon fra fengselet om at det ikke er plass, og de må utsette soningen. Dette gjør at spesielt straffedømte med korte straffer blir skadelidende, da disse ofte har tatt ut ferie, avspasering for å gjennomføre straffen. Ny dato frem i tid ødelegger de planene de har for rehabilitering. Videre er bruk av fremskutt løslatelse økende, for å fristille plass til både doms- og varetektsinnsatte. Et godt forslag til å avhjelpe den akutte situasjonen er bruk av "rigg" slik det gjøres i Tromsø fengsel. Settes det opp rigger med plass til for eksempel 10 innsatte i fengsler der det ut fra tomtemessige forhold lar seg gjøre, så vil vi på forholdsvis kort tid kunne skaffe til veie mange soningsplasser. Viktig vil det også være at bemanningen følger riggen. Ved å legge føringer på hvilke forhold som skal ligge til grunn, samt spesifisering på hvor rigger skal benyttes, så vil det være mulig å få til et brukbart alternativ.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen har lykkes med å sette kriminalomsorgen i stand til å stille langt flere plasser til rådighet for varetekt for å møte politiets behov, samtidig som vi har håndtert soningskøen. Den viktigste årsaken til at vi har lykkes, er gjennom betydelig kapasitetsøkning i kriminalomsorgen. Kapasiteten har siden 2006 økt med nærmere 800 plasser, dette inkluderer både nye fengselsplasser og straffegjennomføring med elektronisk kontroll. I 2010 økte kapasiteten med 301 nye plasser bl.a. Halden fengsel og elektronisk kontroll.

Til tross for kapasitetsøkningen i kriminalomsorgen er det tidvis mangel på plasser knyttet til varetekt. Dette skyldes en betydelig økning i antall utenlandske innsatte og stort press på varetektsplasser for denne gruppen. Politiet har dessuten fått flere årsverk og oppklarer flere saker, noe som har medført flere saker i domstolene og mer bruk av varetekt. I 2006 var det gjennomsnittlig 569 personer i varetekt i norske fengsler, mens det i 2010 var 991 personer i varetekt. Dette tilsvarer en økning på nesten 80 prosent. Hittil i år har det vært 992 personer i snitt i varetekt. I tillegg øker gjennomsnittlig sittetid i varetekt. I 2010 var gjennomsnittlig sittetid 79 dager og hittil i år har den vært 85 dager.

Plassituasjonen i kriminalomsorgen gis høyeste prioritet og Justisdepartementet vurderer en rekke tiltak for ytterligere å bedre kapasiteten og frigjøre fengselsplasser. Sentralt i arbeidet er bruk av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer som allerede har bidratt til en betydelig kapasitetsvekst i kriminalomsorgen. I budsjettet for 2011 sørger Regjeringen for ytterligere kapasitetsutvidelse ved en utvidelse av ordningen med elektronisk kontroll bl.a. i Hordaland, samt opprettelsen av åtte nye plasser ved Hustad fengsel. Full drift av Halden fengsel bidrar til et fortsatt høyt aktivitetsnivå i kriminalomsorgen.

I begrunnelsen til representanten, fremgår det at det er en økende bruk av fremskutt løslatelse for å fristille plasser til varetekt og dom. Andelen som løslates kort tid før løslatelse fra straffegjennomføring var i 2010 på 12,8 prosent, mens den hittil i 2011 er på 17,3 prosent. Andelen som løslates kort tid før løslatelse fra straffegjennomføring var imidlertid betydelig høyere i 2009, 41,3 prosent. Frem til 1. juni 2009 ble fremskutt løslatelse benyttet som et virkemiddel for å avvikle soningskøen. Kriminalomsorgen ved Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har ikke registrert at det er en økende tendens til soningsutsettelse på grunn av manglende fengselsplasser, men at det unntaksvis avtales en ny dato for oppmøte til soning med den domfelte.

Representanten ber om mitt syn på bygging av midlertidige moduler for straffegjennomføring, slik det er gjort i Tromsø fengsel. I følge stortingsrepresentanten vil man på relativt kort tid skaffe til veie flere soningsplasser på denne måten. Erfaringer viser imidlertid at modulbygg egnet for straffegjennomføring, ikke blir vesentlig raskere eller rimeligere bygget enn permanente fengselsbygg. Dette skyldes at det stilles samme krav til midlertidig bygningsmasse hva gjelder bygningsmessig innhold og brannkrav, som ved permanente bygg. Erfaringer med modulbygget ved Tromsø fengsel er dessuten at levetiden er kortere enn ved ordinære fengselsbygg til tross for betydelige investeringer i modulen. Det har i tillegg vist seg at modulbyggene ved Bergen, Trondheim, Kongsvinger og Tromsø fengsler krever større omfang av vedlikehold, og hyppigere vedlikehold. Utredning fra leverandør av modulene har også vist at demontering av modulene tar like lang tid som det tar å bygge nytt, og at det derfor ikke oppnås noen gevinst i å ha en slik mobilitet.