Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1023 (2010-2011)
Innlevert: 08.03.2011
Sendt: 09.03.2011
Besvart: 15.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Prosjektet "Spontan samkjøring" vil tilby trafikanter en mer effektiv måte å reise på enten turen går med personbil, buss/bane eller taxi. Trafikantene skal kobles sammen på sparket ved bruk av smarttelefoner. Prosjektet pågår i Bergen igangsatt av SVV og i samarbeid med andre eksperter og med 9 bedrifter nær Bergen Lufthavn som testarena. Forrige samferdselsminister lovet midler til prosjektet.
Vil nåværende statsråd følge opp løftene om støtte, og spesielt se på bruk av belønningsmidler i 2011, for å sikre videre fremdrift?

Begrunnelse

Jeg viser til prosjektets egen side; http://www.hentmeg.no/

"Spontan samkjøring er et prosjekt igangsatt av Statens vegvesen i samarbeid med andre eksperter og med 9 bedrifter nær Bergen flyhavn som testarena. Ordningen er ment å bli en av flere tiltak for å redusere trafikkveksten i Bergensområdet i framtiden. når løsningen er ferdig utviklet innen 2014 vil du med en smarttelefon kunne søke etter noen å samkjøre med enten det gjelder personbil, buss/bane eller taxi.
Prosjektet er nå startet opp med en testgruppe fra bedrifter i Kokstad/Sandsli-området. Første testingen har startet opp mellom passasjer og sjåfør i en personbil. Senere inkluderer testingen buss, hvor trafikantene for sanntidsinformasjon om når bussen kommer. Til slutt vil det finne sted uttesting mellom passasjerer og taxi, hvor flere kjører sammen med tilhørende reduserte kostnader på den enkelte.
Som del av uttestingen vil det også inngå forskjellige former for belønninger. Før ordningen tilbys innbyggerne i hele Bergensområdet, vil alle trafikanter over 18 år kunne tilbys alle tre samkjøringsmåter på sparket og så velge den som passer best."

Forrige samferdselsminister Liv Signe Navarsete sa bl.a. dette i sin hilsen til prosjektet:

"Forprosjektrapporten om "Spontan samkjøring" kombinerer nye ideer og ny teknologi i et forsøk. Det er en flott og fremtidsrettet kombinasjon jeg har stor tro på. Det blir spennende å se hva som kommer ut av en eventuell prøveordning i en av storbyene våre. Jeg mener dette etter hvert bør kunne bli et tilbud som også distriktene kan nyte godt av. Lykkes man med dette vil det bli lagt merke til også utenfor landets grenser, i tillegg til å være et viktig bidrag i arbeidet for å få ned klimagassutslipp og forbedre fremkommelighet i trafikken."

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sier bl.a. følgende:

"Hvis man lykkes med dette i Bergen kan det spres videre til flere byer. Ideen passer også godt inn i MVD prosjekt "Fremtidens byer" der 13 av landets største byer deltar i en dugnad for å bli mer miljø og klimavennlig."

Det trengs nå politisk oppfølgning av prosjektet på alle tre politiske nivåer men særlig fra staten ved Samferdselsdepartementet for å sikre videre fremdrift. Det er nødvendig med egne prosjektmidler. Jeg har oppfattet at behov for å dekke god fremdrift i 2011 er ca. 1,5 mill. kr.
Bruk av belønningsmidler peker seg ut som en god mulighet til et prosjekt som har stor internasjonal interesse fordi bedre kapasitetsutnyttelse kan kompensere for trafikkvekst. Som et eksempel kan nevnes at dersom dagens utnyttelse av personbilen økes fra 1.15 personer til 1,40 personer tilsvarere dette nesten antall på alle som i dag reiser kollektivt i Bergensområdet.
Jeg håper derfor statsråden vil forsikre seg om at arbeidet med dette banebrytende prosjektet videreføres.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som det framgår av retningslinjene for belønningsordningen, er formålet med ordningen å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, å dempe veksten i behovet for motorisert transport og å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. F.o.m. 2009 ble ordningen utvidet til å omfatte alle relevante tiltak som bidrar til redusert bilbruk. Det er derfor ingen ting i veien for at Hordaland fylkeskommune – som er den formelle søker om, og mottaker av, midler fra belønningsordningen – benytter midler fra ordningen til å støtte ”Spontan samkjøring”.

Jeg vil også vise til Transnova-prosjektet. Transnova er en prosjektorganisasjon etablert av Samferdselsdepartementet i 2009 og lagt til Statens vegvesen Hovedmålet til Transnova er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge. Transnova gir tilskudd og støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å redusere

CO2-utslippene fra transportsektoren i Norge gjennom blant annet å erstatte fossile drivstoff med løsninger som gir lavere eller ingen CO2-utslipp. Transnova skal også bidra til overgang til mer miljøvennlige transportformer og til å redusere det totale transportomfanget. Prosjektene som støttes skal i hovedsak være i en pilot-/demonstrasjonsfase og bidra til læring, erfaringsoverføring og kompetansebygging. Et nytt program for støtte til prosjekter som fremmer klima- og miljøvennlige transportformer er nettopp utlyst av Transnova, med søknadsfrist 22.april.