Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1032 (2010-2011)
Innlevert: 10.03.2011
Sendt: 11.03.2011
Besvart: 18.03.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Er statsråden enig i at konklusjonen i evalueringen av OFD uført av OIK vil ansees som lite troverdig, og vil derfor statsråden overlate evalueringen av Olavsfestdagene til en annen uavhengig aktør uten egeninteresse i saken?

Begrunnelse

Olavsfestdagene fremstår i dag som en kirkemusikkfestival som presenterer kirkemusikk av høy kvalitet, samtidig som de tilbyd et program med bred appell. Som et ledd i en evaluering av flere knutepunktinstitusjoner har Kulturdepartementet bedt Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival om å evaluere Olavsfestdagene. Dette oppfattes svært uryddig da Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival selv er en konkurrerende kirkemusikkfestival som kjemper om de samme midlene, og som vil søke om knutepunktstatus. Dette bryter med alle prinsipper om at en evaluering skal utføres av en nøytral instans. Jeg oppfatter ikke at evalueringen som er foretatt på noen måte er nøytral. Kriteriene som arrangementet må oppfylle for å gjøre seg fortjent til knutepunktstatus må være tydelige. Jeg oppfatter kriteriene som diffuse.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I St.meld. nr. 10(2007-2008) Knutepunkt ble knutepunktoppdraget gitt et fornyet innhold gjennom å sikre at det blir stilt klare forventninger til knutepunktinstitusjonene. Det ble fastsatt følgende kriterier for vurdering av knutepunktene: Stedsforankring, regional medvirkning, årlig festivalaktivitet, kunstnerisk ledende, nyskapende og utviklingsorientert, koordinering og samarbeid, nasjonal og internasjonal orientering, publikumsutvikling og god ressursutnyttelse. Det er redegjort nærmere for kriteriene i meldingen. Det er i meldingen også lagt opp til periodiske evalueringer av knutepunktinstitusjonenes måloppnåelse i forhold til kriteriene hvert fjerde år, på en slik måte at det hvert år gjennomføres noen evalueringer.

Departementet gjennomfører på denne bakgrunn nå evalueringer av tre knutepunktinstitusjoner. Disse er Molde Internasjonale Jazz Festival, Kortfilmfestivalen i Grimstad og Olavsfestdagene i Trondheim. Evalueringene gjennomføres av departementet, med innspill fra en rekke aktører: Institusjonene har fylt ut et omfattende egenevalueringsskjema og det er innhentet et omfattende faktamateriale som ledd i evalueringen. Norsk kulturråd er bedt om å vurdere den kunstneriske måloppnåelsen til Olavsfestdagene og Molde Internasjonale Jazz Festival. Norsk filminstitutt vurderer Kortfilmfestivalen i Grimstad. De regionale tilskuddsparter er også bedt om å uttale seg om knutepunktenes oppfyllelse av kriteriene for knutepunkt.

Departementet har videre i særskilt brev bedt andre festivaler og aktører, herunder Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, om å svare på seks konkrete spørsmål hovedsakelig knyttet til erfaringer med samarbeid med institusjonene som evalueres. I forhold til kriteriene om koordinering og samarbeid med andre aktører, er det viktig og relevant å få innspill fra alle slike aktører i forbindelse med evalueringen, også konkurrenter. Ett av spørsmålene går også på knutepunktoppdragets betydning for utvikling av sjangeren.

Innspillet fra Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival vil bli betraktet som en av flere høringsuttalelser i forbindelse med evalueringen. Departementet vil foreta en helhetlig vurdering av alle innspillene og den kunstfaglige vurderingen fra Norsk kulturråd. Saken vil bli presentert for Stortinget i Prop. 1 S (2011-2012).