Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1034 (2010-2011)
Innlevert: 10.03.2011
Sendt: 11.03.2011
Besvart: 24.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I Fremover av 7. mars er det et oppslag om en mor med en fire uker gammel sønn som ble sendt hjem til Ballangen 300 km. i rutebuss fra isolat ved Universitetssykehuset i Tromsø. Gutten hadde luftveisinfeksjon med feber og utetemperatur var -15 grader.
Anser statsråden at den behandling som mor og sønn ble utsatt for er forsvarlig og i tråd med gjeldende retningslinjer og instruks for pasienttransport, og hvis ikke, hva vil statsråden foreta seg for at ikke andre pasienter risikerer å havne i samme situasjon?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Avgjørelsen av hvilket transportmiddel som er medisinsk forsvarlig for hjemreise etter behandling i sykehus skal gjøres av helsepersonell. Pasientens helsetilstand eller kommunikasjonsmessige forhold skal være en del av vurderingen. Pasientene skal få god informasjon både om sine rettigheter og individuelle forhold det må tas hensyn til.

Jeg er kjent med at Helse Nord RHF nylig har foretatt en evaluering av pasientreiser på oppdrag fra departementet. I rapporten, som ble overlevert departementet 1. november 2010, anbefales det blant annet at det jobbes videre med å sikre og forbedre kvaliteten på tjenesten. Et viktig tiltaksområde blir å sikre kjeden av kommunikasjon mellom behandler, pasient, transportør og pasientreisekontor, og sikre kvalitetssystemer og oppfølging av kvalitet i tjenestetilbudet på alle nivå.

Helsetilsynet er rette faginstans for å vurdere om helsepersonell eller det enkelte foretak har opptrådt forsvarlig. Dersom pasienten i dette tilfellet opplever å ha fått en uforsvarlig behandling vil jeg anbefale at en formidler dette til helsetilsynet i sitt fylke som eventuelt reiser en sak.