Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1038 (2010-2011)
Innlevert: 10.03.2011
Sendt: 11.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil olje- og energiministeren gjennomgå prosessen rundt vern av Åbødalsvassdraget i Sauda og vurdere om det kan være grunnlag for å se på vernevedtaket på nytt?

Begrunnelse

Den 18. februar 2005 vedtok Stortinget supplering av verneplan for vassdrag (St.prp. nr. 75 (2003-2004)) etter innstilling fra energi- og miljøkomiteen (Innst. S. nr. 116 (2004-2005)). I suppleringen av verneplanen vurderte Olje- og energidepartementet vassdrag som hadde et utbyggingspotensial på totalt ca. 10 TWh.
Åbødalsvassdraget i Sauda var et av vassdragene som ble vernet under suppleringen av verneplanen. Dette skjedde imidlertid uten ordinær saksbehandling for slike saker. Vernet ble ikke tilstrekkelig konsekvensutredet og demokratiske forvaltningsprinsipper ble ikke fulgt i og med at berørte parter ikke ble hørt i forkant av vernet.
Regjeringen og Stortingets flertall overkjørte både grunneiere, organisasjoner og lokale myndigheter. Hadde man fulgt normale prinsipper for saksbehandling i denne saken med både høringer og befaringer ville det blitt klarlagt at de inngrep som var planlagt i vassdraget var minimale og ville hatt svært marginale konsekvenser for miljøet. Det er mye som tyder på at en normal saksbehandling etter demokratiske prinsipper ville gitt et helt annet resultat enn Stortingets vernevedtak.
Stortingets flertall, alle partier med unntak av Fremskrittspartiet og Senterpartiet, fattet til tross for svært mangelfull saksbehandling, vedtak om å verne vassdraget. Arbeiderpartiet var også svært kritisk til denne saksbehandlingen, noe som fremgikk både i merknads form og fra Stortingets talerstol under behandlingen, men valgte likevel å støtte vern av vassdraget under votering i Stortinget.
Stortingets forhastede vedtak berører grunneiere som ønsker å bygge ut småkraftverk i området. Sauda kommune er positive til slik utbygging og har også støtte fra LVK både med hensyn til utbygging og med hensyn til myndighetenes mangelfulle og ufullstendige saksbehandling før vernevedtaket ble fattet.
Grunneiernes planer ville hvis de ble realisert medført mange positive ringvirkninger og hatt stor betydning lokalt. Store investeringer ville bli utløst, det lokale næringsliv ville bli styrket og man ville i tillegg øke krafttilgangen av ren fornybar energi. Alt dette forhindres av et vernevedtak som er fattet på et ufullstendig og svært mangelfullt grunnlag.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Denne saken har vært gjenstand for etterfølgende vurdering i departementet ved flere anledninger, både ved svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra samme representant i brev av 7. juni 2006 og ved uttalelse til representantforslag i brev av 21. mai 2007.

Ved konsesjonsbehandlingen av Saudautbyggingen i 2003 ble flere vassdrag, blant annet Åbødalsvassdraget tatt ut av det omsøkte prosjektet. Overføringen av Åbødals-vassdraget ble tatt ut blant annet på grunn av kulturlandskapet i området og på grunn av vassdragets betydelige miljøkvaliteter.

Som det fremgår av St.prp. nr. 75 (2003-2004) ble vassdraget ikke gjort til gjenstand for høring da proposisjonen om supplering av Verneplanen ble utarbeidet. Vassdraget var imidlertid gjenstand for omfattende utredninger i forkant av behandlingen av verne-spørsmålet. Vassdragsmyndighetene hadde det faglige grunnlaget som skulle til for vurderingen av vern.

I forbindelse med Stortingets behandling av proposisjonen om supplering av Verneplan for vassdrag fikk berørte interesser adgang til å komme med dokumentasjon og til å delta i høringsmøte i komiteen. Behovet for høring av kommuner, grunneiere og næringsliv før Stortingets vedtak om vern av Åbødalsvassdraget ble derfor ivaretatt på tilfredsstillende vis.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite fant ikke grunnlag for å gå videre med saken etter å ha foretatt sin saksgjennomgang

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å ta initiativ til noen fornyet behandling av vernet av Åbødalsvassdraget.