Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1042 (2010-2011)
Innlevert: 10.03.2011
Sendt: 11.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Magasinet Forskerforum 3/2011 melder at praksisen i NAV overfor Ph.D.- stipendiater praktiseres på en måte fagforeningen Forskerforbundet mener er urimelig. En del av praksisen er at tidligere stipendiater i seks uker før disputasen ikke innrømmes dagpenger. Dette til tross for at meldekortene åpner for å rapportere den faktisk medgåtte tiden til disputasforberedelser.
Vil statsråden ta initiativ til å endre denne praksisen?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg kan opplyse om at Arbeidsdepartementet og Forskerforbundet hadde et møte 28. februar d.å., hvor det ble tatt opp flere spørsmål omkring praktiseringen av dagpengeregelverket overfor doktorgradsstipendiater som ikke har levert avhandlingen innen utløpet av stipend-perioden.

Doktorgradsstipendiater som har levert sin avhandling og som har avsluttet stipendperioden, kan ha rett til dagpenger på linje med andre. Doktorgradsstipendiater regnes i praksis ikke som reelle arbeidssøkere iht. folketrygdloven § 4-5, så lenge de fortsatt arbeider med avhandlingen. Da anses de å være under utdanning eller ev. i arbeid. Selv om doktorgradsstipendiaten er innvilget dagpenger i perioden etter at avhandlingen er levert, vil han eller hun likevel ikke ha rett til dagpenger i den perioden som benyttes til forberedelser forut for disputasen. I praksis legges det til grunn at en periode på seks uker er en rimelig periode. Også Trygderetten har lagt til grunn at en slik seks ukers periode til forberedelser anses som rimelig. Opplysninger departementet har fått fra Arbeids- og velferdsetaten tyder på at det er svært få klagesaker som gjelder dette. I utgangspunktet er min oppfatning derfor at praksis her er rimelig, men jeg mener likevel at etaten bør være åpen for å vurdere om det er grunnlag for å endre praksis når det gjelder lengden på forberedelsesperioden.

I brev 11. mars d.å. er Arbeids- og velferdsdirektoratet derfor bedt om å drøfte praksis sammen med Forskerforbundet og eventuelt andre interessenter, med sikte på å komme frem til en forberedelsesperiode uten rett til dagpenger som på best mulig måte samsvarer med perioden som faktisk brukes. Direktoratet er samtidig bedt om å vurdere praksis på enkelte andre punkter når det gjelder avsluttende arbeid med doktorgrad og eventuelle dagpengerettigheter.