Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1047 (2010-2011)
Innlevert: 11.03.2011
Sendt: 11.03.2011
Besvart: 17.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I avisa Nordlys torsdag 10. mars 2011 så femkommer det i en artikkel at et voldtektsoffer nektes økonomisk støtte fra NAV fordi vedkommende fikk kr. 200 000 i erstatning for voldtekten. Erstatningen mener NAV at vedkommende skal bruke til å leve for og derfor ikke er kvalifisert til støtte.
Mener statsråden det er riktig at erstatning for voldtekt, skal brukes til helt nødvendig livsopphold og at erstatning diskvalifiserer til økonomisk støtte fra NAV, og hva vil statsråden gjøre i denne konkrete saken?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Økonomisk stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen ytes til personer som ikke er i stand til å sørge for sitt eget livsopphold. Stønaden er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett, og skal være til hjelp for dem som står helt uten andre muligheter. Som en konsekvens av dette er stønaden subsidiær. Før det gis økonomisk stønad må man først utnytte de muligheter man har til å sørge for eget livsopphold.

En erstatning påvirker den enkeltes økonomi og kan gi som resultat redusert behov for økonomisk sosialhjelp. Man har ikke krav på sosialhjelp så lenge man har egne midler, og NAV-kontoret kan i henhold til loven gi avslag med henvisning til en erstatning.

Loven gir imidlertid også rom for å utøve skjønn. NAV-kontoret har rettslig adgang til å gi sosialhjelp i særlige tilfeller selv om det ikke foreligger en rett til stønad. I de tilfellene gis stønad til personer som trenger det, for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Dette følger av § 19 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. I motsetning til hovedbestemmelsen om økonomisk stønad til livsopphold, er dette ikke en rettighetsbestemmelse. Ytelser etter denne bestemmelsen beror på NAV-kontorets skjønn.

Sosialhjelp er en kommunal ytelse, og jeg verken kan eller vil intervenere i konkrete saker. Overprøving av saksbehandlingen i konkrete saker gjøres av Fylkesmannen etter klage fra den saken gjelder. Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll, men kan også overprøve skjønnsutøvelsen og endre vedtaket hvis det er utøvet åpenbart urimelig skjønn i saken.