Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1048 (2010-2011)
Innlevert: 11.03.2011
Sendt: 11.03.2011
Besvart: 18.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I en rekke kommuner settes nå brukerstyrt personlig assistanse, BPA, på anbud, etter lov om offentlige anskaffelser (LOA). Kommunenes håndtering av dette er særlig bekymringsfull fordi enkeltpersoners assistansebehov har vært gjenstand for utlysning og gjennomføring av anbudskonkurranse, og fordi beskrivelser av og rapportering rundt enkeltpersoners assistansebeohv gjøres til en del av anskaffelsen.
Hvordan vil statsråden sikre at implementering og praksis på dette området ikke går ut over enkeltpersoners integritet?

Begrunnelse

De siste årene har vi sett en endring i hvordan kommunene innretter seg med hensyn til organisering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Flere private aktører på området har bidratt til at kommunene må gjøre aktive valg om kun å organisere BPA i egen regi, eller å følge regelverket i lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) med tilhørende prosedyrer for anskaffelse fra andre aktører.
Kompliserte prosedyrer for utlysing og gjennomføring av anbud eller tjenestekonsesjon kan medføre at kommuner vegrer seg mot å gi brukerne økt valgfrihet gjennom konkurranse. For at BPA skal fungere etter intensjonen, er det særlig viktig at den som skal være arbeidsleder for ordningen får et tilbud om arbeidsgiverløsning som møter vedkommendes behov, og kan tilby opplæring og veiledning etter ønske.
Kommunenes håndtering av LOA i forbindelse med anskaffelse av BPA er særlig bekymringsfull fordi det på anskaffelsesportalen Doffin har forekommet at enkeltpersoners assistansebehov har vært gjenstand for utlysning og gjennomføring av anbudskonkurranse. Det må vel kunne karakteriseres som eksempel på overoppfyllelse av regelverket, og ikke hva man hadde tenkt seg da Lov om offentlige anskaffelser ble innført. Det er etter representantens syn ikke i tråd med forståelsen av hva BPA er og skal være, når utlysningen med tilhørende kontraktvilkår begir seg inn på beskrivelse av assistansebehov, i stedet for å konsentrere seg om konkret kravspesifikasjon av arbeidsgiverløsning og opplæring av arbeidsledere.
For de enkeltpersonene som ser sitt privatliv og assistansebehov utlyst for konkurranse på denne måten, blir det en unødvendig belastning.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, er regulert i sosialtjenesteloven. Kommunene må påse at sosialtjenestelovens bestemmelser om taushetsplikt blir fulgt når de setter arbeidsgiveroppgaver for BPA ut på anbud.

Gjeldende internkontrollforskrift og kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenester i kommunene har krav om at kommunene har systemer for å sikre at gjeldende regelverk etterleves. Dette gjelder også dersom kommunen velger å sette oppdrag ut til private leverandører.

Norsk Standard har under utarbeidelse en standardkontrakt som skal bidra til at anskaffelsesprosedyrer i lov om offentlige anskaffelser (LOA) og andre regelverk følges ved anskaffelser knyttet til BPA. Helsedirektoratet vurderer at dette vil bidra til å sikre en bedre håndtering av denne typen anskaffelser. Skjemaet skal etter planen ferdigstilles i løpet av sommeren 2011.

Dersom noen mener at kommunens anskaffelsesprosedyrer medfører at tjenestene som ytes ikke er forsvarlige eller det går ut over enkeltpersoners integritet, bør det klages til Fylkesmannen som både er tilsynsmyndighet og klageorgan på dette tjenesteområdet.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr 1041 - brukerstyrt personlig assistanse, BPA, - ivaretakelse av brukernes rettigheter ved offentlige anskaffelser.