Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1050 (2010-2011)
Innlevert: 11.03.2011
Sendt: 14.03.2011
Besvart: 21.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Ved inngangen til 2010 eide SPU (Statens pensjonsfond utland) aksjer i det sveitsiske Adecco SA for ca. 772 millioner kroner.
Har SPU solgt seg ut av Adecco på grunn av brudd på norsk arbeidsmiljølovgivning og etiske retningslinjer, eller vil man opprettholde eierskapet for å påvirke selskapets etikk?

Begrunnelse

Adecco SA er et sveitsisk holdingselskap som eier alle aksjene i holdingselskapet, Olsten Norway AS. Dette aksjeselskapet eier 100 prosent av Adecco Norge AS. Datterselskapet Adecco Helse AS er blitt anmeldt for brudd på den norske arbeidsmiljøloven, etter avsløringer i media.
Det var det norske arbeidstilsynet som anmeldte Adecco, etter brudd på arbeidsmiljøloven ved flere norske sykehjem. Det er også snakk om dokumentfalsk, for å skjule brudd på arbeidsmiljøloven for myndighetene.
Regjeringen med tidligere finansminister Kristin Halvorsen i spissen har tidligere utestengt den amerikanske varehusgiganten Wal-Mart fra Statens pensjonsfond investeringer. Begrunnelsen bl.a. var manglende arbeidstagerrettigheter og dermed brudd på de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland. Wal-Mart har bedt norske myndigheter revurdere vedtaket om å ikke investere i selskapet, da de ikke var enig i de vurderinger finansministeren gjorde. Det kan i den sammenheng være interessant å vite om hva slags dialog som har vært mellom Wal-Mart og finansdepartementet i den sammenheng.
Det ønskes også opplyst hva SPU har gjort gjennom sitt eierskap i Adecco for å forbygge slike forhold som har fremkommet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen ser svært alvorlig på de forholdene som er avdekket i virksomhetene som er drevet av Adecco og de øvrige problemstillingene som har kommet i kjølvannet av denne saken. Som nevnt i spørsmålet har Arbeidstilsynet tatt tak i saken. I tillegg til anmeldelsene av Adecco og Incita, har Arbeidstilsynet iverksatt en tilsynskampanje rettet mot bemanningsbransjen, med særlig vekt på helse- og omsorgssektoren. I samråd med partene i arbeidslivet har arbeidsministeren besluttet å nedsette en partsammensatt arbeidsgruppe som skal drøfte problemstillinger knyttet til useriøsitet og sosial dumping i offentlig sektor og hvor også bemanningsbransjen blir et viktig tema.

De etiske retningslinjene for SPU bygger på en plattform av internasjonalt anerkjente prinsipper for god selskapsstyring, samt selskapers håndtering av miljø- og samfunnsmessige forhold. Det er et generelt mål i arbeidet som ansvarlig investor å søke å påvirke til bærekraftig selskapspraksis. Virkemidlene vi har til rådighet skal brukes med dette for øye.

Uttrekk er forbeholdt tilfeller av grov uetisk aktivitet. Terskelen for å utelukke selskaper skal være høy og det skal brukes som en siste utvei etter å ha vurdert selskapets vilje og evne til å bedre praksis.

Etikkrådet for SPU overvåker selskapene fondet er investert i med tanke på å avdekke tilfeller av grovt uetisk aktivitet. Rådet legger stor vekt på å kartlegge faktum grundig og å innhente informasjon fra ulike kilder. Rådet har alltid kontakt med et selskap i utredningsprosessen, slik at selskapet får lagt fram sitt syn på saken før en ev. tilråding om uttrekk fremmes. En slik grundighet bidrar til å sikre riktige beslutninger og beslutninger som kan ha troverdighet både hos selskaper og investorer.

Etikkrådet vil se hen til flere momenter når rådet vurderer hvorvidt et selskap kan anses å opptre grovt uetisk. Rådet vil vektlegge internasjonalt anerkjente normer på området og ut fra det definere et etisk minstemål som selskaper må forventes å leve opp til uavhengig av hvor de opererer. Etikkrådet vil også ta i betraktning andre momenter, som mulige brudd på lokal lovgivning. Det er imidlertid eksempler på at rådet har gitt råd om uttrekk på tross av at lokal lovgivning er fulgt, og det er eksempler på at rådet ikke vil anse et tilfelle for grovt i retningslinjenes forstand selv om et selskap bryter lovgivning. Målet er så langt som mulig å følge en ensartet og internasjonalt fundert standard og sørge for at like tilfeller blir behandlet likt.

I retningslinjene heter det at Etikkrådet kan gi råd om å utelukke et selskap dersom det anses å medvirke til:

”grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid”.

Det er ikke mulig å gi en uttømmende liste over tilfeller som vil kvalifisere til uttrekk etter dette kriteriet. Men de eksemplene som gis i bestemmelsen, illustrerer at man ønsker å ramme de groveste tilfellene av menneskerettighetsbrudd.

Wal-Mart ble utelukket fra SPU i 2006 basert på Etikkrådets vurdering av at selskapet medvirker til grove og systematiske krenkelser av menneskerettighetene. I saken la rådet vekt både på alvorlighetsgraden i flere av menneskerettsbruddene, omfanget av menneskerettsbruddene og systematikken i bruddene.

Rådet uttalte bl.a. at det anså at det foreligger

”… et omfattende materiale som tyder på at Wal-Mart gjennomført og systematisk opererer slik at det benytter mindreårig arbeidskraft i strid med gjeldende internasjonalt regelverk, at arbeidsforholdene hos mange av leverandørene er farlige eller helseskadelige, at arbeidere presses til å arbeide overtid uten kompensasjon, at selskapet systematisk diskriminerer kvinner når det gjelder lønnsforhold, at alle forsøk på fagorganisering blant selskapets ansatte stanses, at det i en del tilfeller benyttes urimelig avstraffing og innelåsing av arbeidere, samt en rekke andre forhold…”.

I etterkant av at tilrådingen ble gjort kjent, ba Wal-Mart om å få møte Finansdepartementet. Departementet sa ja til et slikt møte ut fra en premiss om at departementet kunne gi en generell orientering om systemet med de etiske retningslinjene, mens Etikkrådet ville være rette instans for diskusjoner om den konkrete saken. Departementet er kjent med at det har vært møter mellom Etikkrådet og selskapet. I Etikkrådets mandat ligger det en generell plikt for rådet til å vurdere hvorvidt grunnlaget for en utelukkelse som er gjennomført fortsatt er til stede. Vi har flere eksempler på at selskaper er tatt inn igjen i SPUs portefølje på bakgrunn av ny informasjon om saken.

Overvåking og oppfølging av selskaper i SPUs portefølje er delegert til hhv. Norges Bank (eierskapsutøvelse) og Etikkrådet (observasjon og uttrekk). Jeg har generelt stor tillit til at begge aktører gjør sitt arbeid på en god måte. Til den konkrete saken representanten reiser, har jeg tillit til at Etikkrådet fanger opp tilfeller av grovt uetisk aktivitet, jf de etiske kriteriene for uttrekk, herunder relatert til arbeidstakerrettigheter. Norges Bank har innenfor sitt mandat om å drive ansvarlig forvaltningspraksis og eierskapsutøvelse utarbeidet egne Prinsipper for selskapsstyring og retningslinjer stemmegivning. Innenfor områdene barns rettigheter, klima og vannforvaltning har Norges Bank formulert forventninger til selskapene i egne dokumenter. Disse prinsippene og forventningene indikerer hvordan banken normalt vil agere i sentrale spørsmål knyttet til god selskapsstyring og selskapers håndtering av miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Endelige beslutninger om å sette et selskap til observasjon eller å utelukke et selskap på bakgrunn av råd fra Etikkrådet, vil bli kunngjort av departementet når nedsalg i selskapet er gjennomført.