Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1051 (2010-2011)
Innlevert: 11.03.2011
Sendt: 14.03.2011
Besvart: 22.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil statsråden sikre nødvendige avklaringer og forutsigbarhet for SalMars videre oppdrettsvirksomhet i Froan?

Begrunnelse

Departementet har nå til behandling søknad om permanent drift for eksisterende oppdrettsvirksomhet i Froan landskapsvernområde. Saken har en lengre historikk og selskapet fortjener en avklaring. Saken dreier seg blant annet om det er hjemmel i eksisterende verneforskrift til permanent oppdrettsvirksomhet. For det andre er det et spørsmål hvordan man forholder seg dersom departementet mener det ikke er en slik hjemmel i eksisterende forskrift. Fylkesmannen har anbefalt en endring av forskriften med dette for øye. Dersom departementet mener en forskriftsendring er nødvendig, er det viktig at midlertidig tillatelse forlenges slik at virksomheten kan fortsette så lenge prosessen med evt. høring og forskriftsendring pågår.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: SalMar ASA har en midlertidig tillatelse til å drive oppdrett av laks/ørrett i Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Ved brev av 30. juni 2009 søkte SalMar ASA Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om dispensasjon fra verneforskriftene for Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning, om permanent drift av oppdrett på to lokaliteter innenfor verneområdet. Subsidiært gjaldt søknaden en forlengelse av den midlertidige driftstiden fra og med 31. oktober 2009 inntil 31. oktober 2013. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avslo søknaden ved brev av 11. desember 2009. SalMar ASA påklaget vedtaket ved brev av 6. januar 2010. Fylkesmannen opprettholdt sitt avslag i brev 28. april 2010, og oversendte deretter saken til Direktoratet for naturforvaltning for saksforberedelse før endelig vedtak i Miljøverndepartementet. Klager har i brev 25. mai 2010 kommet med ytterligere kommentarer til Fylkesmannens brev 28. april 2010. Departementet mottok direktoratets faglige tilrådning i saken 8. desember 2010.

I løpet av saksprosessen har SalMar ASA fått utvidet sin midlertidige dispensasjon til oppdrett, nå sist ved brev av 20. desember 2010 fra Miljøverndepartementet, der den midlertidige dispensasjonen ble forlenget til klagesaken er endelig avgjort, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2011. Dersom saken krever en behandlingstid utover den fristen vil departementet forlenge den midlertidige tillatelsen ytterligere.

Som en del av klagesaksbehandlingen vil departementet gjennomføre en befaring til Froan før det fattes et endelig vedtak i saken. Berørte vil bli invitert til å delta på befaringen, og vil der få muligheten til å presentere sine synspunkter. Befaringen vil finne sted i løpet av våren 2011. Etter at befaringen er gjennomført vil departementet så snart som mulig fatte vedtak i klagesaken.

Dersom departementet i sin vurdering av klagesaken eventuelt skulle komme til den konklusjonen at det er nødvendig å gjennomføre en prosess med sikte på å endre verneforskriften, slik det er anbefalt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, vil en slik eventuell endring skje etter vanlige regler for saksbehandling i slike saker. Det vil bety høring av forslag til endring og tilrådning til departementet før det eventuelt fattes et endelig endringsvedtak ved kongelig resolusjon.