Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1052 (2010-2011)
Innlevert: 14.03.2011
Sendt: 14.03.2011
Besvart: 18.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Ville den praksis Adecco har hatt ved sykehjem med hensyn til daglig arbeidstid og overtidsarbeid vært lovlige uten avtale med tillitsvalgte eller tillatelse fra Arbeidstilsynet dersom Ot. prp. nr. 149 (2004-2005) og Innst. O. nr. 100 (2004-2005) var blitt iverksatt?

Begrunnelse

Ut fra dagens regler for arbeidstid og overtid synes det klart at Adecco har utnyttet sine ansatte grovt. Dagens lov innebar at lovvedtaket fra mai 2005 aldri ble iverksatt. Ved lovvedtaket i desember 2005 ble endringer fra 2003 og tidligere i 2005 vedrørende arbeidstid reversert.
Imidlertid vil det være opplysende å vite om også noen av disse bestemmelsene, som innebar en rammepreget utforming av arbeidstidsreglene, ville kunne gitt tillitsvalgte eller Arbeidstilsynet muligheter til å gripe inn og hindre slike turnuser som Adecco-ansatte gjennomførte i sykehjem.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Arbeidstilsynet har ved tilsyn ved sykehjem i Oslo som inntil nylig ble drevet av Adecco Helse AS avdekket tilfeller av planlagt bruk av 16-17 timer lange vakter 3-4 dager på rad. Arbeidstakerne har heller ikke mottatt overtidsbetaling. Siden dette er en sak som er under behandling vil jeg ikke uttale meg direkte om denne.

Vakter på 16-17 timer er i strid med gjeldende arbeidsmiljølovs regler for alminnelig arbeidstid. Den enkelte arbeidstaker kan avtale en alminnelig arbeidstid på inntil 9 timer pr dag. Vakter på 16-17 timer kan kun gjennomføres uten overtidsbetaling dersom det foreligger en avtale om gjennomsnittsberegning (dvs. utvide den alminnelige arbeidstiden for en periode mot å arbeide mindre andre perioder) inngått med fagforening med innstillingsrett (mer enn 10 000 medlemmer).

Etter gjeldende rett kan arbeidsgiver pålegge en samlet arbeidstid (alminnelig arbeidstid + overtid) på inntil 13 timer. Med andre ord kan ikke vakter på 16-17 timer gjennomføres etter avtale bare med den enkelte arbeidstaker, selv med overtidsbetaling.

Arbeidsgiver kan imidlertid avtale med tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale at den samlede arbeidstiden kan være inntil 16 timer. For at denne rammen skal kunne benyttes kreves det at vilkårene for overtid er oppfylt og at det betales overtidstillegg for de timene som kommer utover den alminnelige arbeidstiden.

Stortinget vedtok i juni 2005 nye arbeidstidsbestemmelser på grunnlag av Bondevik II-regjeringen forslag i Ot.prp. nr. 49 (2004–2005). Disse rakk ikke å tre i kraft før de ble endret høsten 2005 etter forslag fra Stoltenberg II-regjeringen.

Bondevik II-regjeringens forslag innebar at det var adgang til å arbeide inntil 13 timer en enkelt dag ved skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning med den enkelte arbeidstaker. Dvs. at en arbeidsdag på 13 timer var mulig også uten å benytte overtid. En slik avtale ville medføre at den enkelte arbeidstaker kunne jobbe 4 timer mer pr dag enn med dagens regulering uten bruk av overtid, men ikke så mye som 16-17 timer. På samme måte som i dag ville en slik alminnelig daglig arbeidstid bare kunne praktiseres etter avtale med fagforening med innstillingsrett.

Bondevik II-regjeringens forslag innebar på samme måte som i dag at arbeid (alminnelig + overtid) som medfører en samlet arbeidstid på mer enn 13 timer bare kunne benyttes etter avtale med de tillitsvalgte i en tariffbundet virksomhet. Med Bondevik II-regjeringens forslag måtte lengden av arbeidstiden (dvs. inn til 16 timer) avtales med tillitsvalgte, mens overtidstimene i større grad kunne avtales med den enkelte.

Som denne oversikten viser ville ikke selv de, etter denne regjeringens syn, for svake grensene i arbeidstidsbestemmelsene som Bondevik II-regjeringen foreslo, gjøre det lovlig med de arbeidstidsordningene vi har sett omtalt i det siste.