Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1054 (2010-2011)
Innlevert: 14.03.2011
Sendt: 15.03.2011
Besvart: 22.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Helse - Vest står 255 hjertepasienter i kø for operasjon.
Hvordan vurderer helseministeren situasjonen og vil man sette inn ekstraressurser eller kjøpe tjenester for å få unna køen i nærmeste fremtid?

Begrunnelse

I BT 13. Mars kan en lese at ventetiden for behandling for atrieflimmer i Helse- Vest nå er opp mot to år. I dette tilfellet er det en dame som har fått behandlingsdato 7. august 2012, og heller ikke da er det sikkert at noe vil skje. Dette er leit og ikke minst frustrerende og til tider angstfylt for den det gjelder. Når regjeringen har sagt at behandlingstiden skal ned på helsetjenester viser det seg at i dette tilfellet går den stikk motsatte vei. Som en vet så er atrieflimmer en hjerterytmeforstyrrelse som kan gi økt sykdomsrisiko og betydelige symptomer. I en rapport fra 2009 ble det rapportert at det ble gjennomført 350 behandlinger, men for å dekke behovet mener Helsedirektoratet at en må øke behandlingene med 1400. For tiden står altså 255 pasienter i kø for denne behandlingen i Helse Vest.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Atrieflimmer er en vanlig forekommende hjerterytmeforstyrrelse, ofte omtalt som hjerte-flimmer. I Norge er det ca. 65 000 personer som har diagnosen. Helsedirektoratet anslår at ablasjonsbehandling kan være til nytte for omlag 4 % av hjerteflimmerpasientene. På faglig grunnlag har Helsedirektoratet tilrådd at slik behandling som hovedregel skal tilbys innen 6 måneder fra behandlingsindikasjonen foreligger. Det må gjøres en konkret faglig vurdering av pasienten i det enkelte tilfelle, og for noen pasienter kan det bety at behandlingen bør skje raskere for å være forsvarlig.

På grunn av lange ventelister og betydelig ventetid for pasienter med behov for ablasjons-behandling, har Helse- og omsorgsdepartementet i brev i juni og oktober 2010 pålagt de regionale helseforetakene å øke kapasiteten gjennom tiltak i egne helseforetak eller ved etablering av kapasitet gjennom avtaler med andre tjenesteleverandører, eventuelt i utlandet. De regionale helseforetakene er også pålagt å gå igjennom listen med pasienter som allerede venter for å gjøre en fornyet vurdering av om oppfølgingen av den enkelte pasient er i tråd med de medisinske anbefalingene fra Helsedirektoratet og forsvarlighetskravet.

I Helse Vest RHF tilbys ablasjonsbehandling ved Helse Bergen HF, Haukeland universitets-sykehus. Helse Vest RHF har orientert meg om at det er satt i verk en betydelig kapasitetsøkning ved Haukeland universitetssykehus, herunder kompetanseoppbygging for spesialistpersonell, i tråd med kravene fra departementet.

Jeg er svært opptatt av at denne pasientgruppen får et behandlingstilbud i tråd med nasjonale anbefalinger, og jeg har derfor i årets oppdragsdokument bedt regionale helseforetak om en særskilt rapportering på dette arbeidet innen 1. tertial 2011.

Dersom det skulle vise seg at regionale helseforetakene ikke sørger for et tilfredsstillende tilbud til ablasjonspasientene, vil jeg følge dette opp særskilt. Dette gjelder også Helse Vest RHF.