Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1059 (2010-2011)
Innlevert: 14.03.2011
Sendt: 15.03.2011
Besvart: 22.03.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden opprettholde en kvote for fritidsbåtfolket på 2 000 kg torsk, slik at allemannsretten til fiske i sjøen kan fortsette for hele Kyst-Norge?

Begrunnelse

Loven om fritidsfiske i sjøen som trådte i kraft juni 1997 innebar en kvote på 3 000 kg rund torsk til fritidsfiske. Loven inneholder detaljerte bestemmelser om redskapsbegrensninger. For noen år siden ble denne kvoten redusert til 2 000 kg for omsetning. Den nye bestemmelsen medfører som nevnt en ytterligere halvering av kvoten til 1 000 kg fra 1. januar 2011. Det er en grunnleggende rettighet at de som bor langs kysten i Norge kan dra ut å fiske mat til seg og sin familie. Disse reguleringene skaper negative ringvirkninger for Kyst-Norge. I hundrevis av år har allemannsretten til fiske i sjøen vært en bærebjelke og helt grunnleggende for bosetting av livskraftige kystbygder. En forringelse av denne sentrale rettigheten er samtidig å betrakte som et angrep på en tusenårig kulturarv. Barn og barnebarn har kunnet være med far eller bestefar på sjøen og slikt brakt denne arven videre.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten Trældal viser i begrunnelsen for spørsmålet til en grunnleggende rettighet for folk langs kysten i Norge til å dra ut og fiske mat til seg og sin familie.

De viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet i Norge. De kystnære fiskeressursene er imidlertid under press, og vi trenger en sterkere felles innsats for å sørge for at også kommende generasjoner skal kunne ha glede av rekreasjonsfiske.

Fritidsfiske i sjøen er regulert i havressurslova med tilhørende forskrifter. Det er fastsatt redskapsbegrensninger, omsetningsbegrensninger og bestemmelser om minstemål. I fritidsfiske kan det nyttes håndsnøre, fiskestang og lignende håndredskaper, en maskindrevet jukse eller dorg, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler, samt inntil 20 teiner eller ruser. Disse redskapsbegrensningene gjelder også når samme person eller de samme personene nytter flere fartøy. En person eller et foretak kan ikke omsette fangst for mer enn kr 50 000 per kalenderår. Dette er den samme grensen som utløser registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven for næringsdrivende ved omsetning av varer og tjenester.

Dersom flere personer eller foretak fisker med samme fartøy, kan det til sammen ikke omsettes for mer enn kr 50 000 av fangst tatt med dette fartøyet per kalenderår. Grensen gjelder altså både per person/foretak og per fartøy.

Reglene for salg av fisk har altså et tydelig skille mellom fritidsfiske og yrkesfiske. Salg av fangst er i utgangspunktet forbeholdt yrkesfiskere. Ut over omsetningsgrensene for fritidsfiske foreligger det ingen kvantumsbegrensninger i fiske til eget forbruk.

På bakgrunn av tilstanden til bestandene for kysttorsk, og etter råd fra Havforskningsinstituttet og Det internasjonale råd for havforsking, er det innført en rekke vernetiltak for å avgrense yrkesfisket og fritidsfisket av kysttorsk. Blant tiltakene for yrkesfiskere kan nevnes innføring av fjordlinjer langs kysten samt ulike område-, redskaps- og størrelsesbegrensninger for fartøy.

Målrettede tiltak ovenfor fritidsfiske kan bidra til å redusere beskatningen av de lokale bestandene av kysttorsk. Jeg har derfor med virkning fra 1. januar i år redusert tillatt garnmengde for fritidsfiske etter torsk fra 210 til 165 meter. Videre kan fritidsfiskere makimalt fiske og lande 1000 kg torsk for omsetning per kalenderår, mot tidligere 2000 kg torsk. Disse begrensningene er to av flere tiltak som er iverksatt for å beskytte kysttorsken.

Jeg vil også understreke at det uavhengig av omsetningsgrensen på 1000 kg torsk per person/fartøy fortsatt er mulig for alle norske statsborgere å fiske et ubegrenset kvantum til egen husholdning og matauk. Jeg kan ikke se at reduksjonen i muligheten til å omsette torsk fra fritidsfiske er et inngrep i allemannsretten.