Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1071 (2010-2011)
Innlevert: 16.03.2011
Sendt: 16.03.2011
Besvart: 21.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Direktoratet for naturforvaltning legger nå opp til at også gran og furu skal omfattes av forskriften om utenlandske treslag. Det betyr at eksempelvis norsk gran ikke kan plantes hvor den ikke har hatt historisk utbredelses- område og at store deler av Nord-Norge og Vestlandet ekskluderes for slik planting.
Mener statsråden at den aktuelle forskriften er i tråd med Stortingets føringer under behandlingen av naturmangfoldloven i forhold til utsetting av slike planter og i forhold til saksbehandlingen?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Direktoratet for naturforvaltning sendte sin tilrådning til forskrift for utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål til Miljøverndepartementet den 10.12.10.

I sin tilrådning foreslår direktoratet en definisjon av utenlandske treslag som innbefatter arter, underarter, sorter og provenienser av trær som ikke har sitt nåværende eller historiske naturlige utbredelsesområde i Norge (§ 3 bokstav d)). Med denne definisjonen legges det opp til at all utsetting av utenlandske treslag, herunder utenlandske provenienser av gran og furu, krever tillatelse før utsetting. Direktoratet foreslår imidlertid at svenske og finske provenienser av gran og furu unntas fra kravet til tillatelse(§ 5 tredje ledd). Dette betyr at utsetting av gran og furu fra Norge, Sverige og Finland ikke vil kreve tillatelse. Videre må det presiseres at det med foreslåtte forskrift ikke forelås et forbud, men at det i det enkelte tilfelle skal gjøres en avveining av om tillatelse skal gis og eventuelt settes vilkår til tillatelsen.

Direktoratet foreslår i sin tilrådning at det for utsetting av utenlandske treslag til juletrær eller pyntegrønt, kan gis tillatelser som gjelder flere utsettinger i nærmere bestemte områder for en viss tidsperiode (§ 7 sjuende ledd). Jeg mener dette, sammen med øvrige bestemmelser i forslag til forskrift, er i tråd med de komitemerknader som kom inn under Stortingets behandling av naturmangfoldloven.